Transurfing knjiga pdf


 

aracer.mobi Milos Miletic. Loading Preview. Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking. aracer.mobi Milos Miletic. Loading Preview. Sorry, preview is currently unavailable. You can download. Title Slide of Vadim zeland transurfing 1 - prostranstvo.

Author:DANIAL BELVINS
Language:English, Spanish, Dutch
Country:Korea North
Genre:Biography
Pages:499
Published (Last):27.07.2016
ISBN:533-6-33839-649-3
Distribution:Free* [*Registration needed]
Uploaded by: KENYA

56900 downloads 105915 Views 14.54MB PDF Size Report


Transurfing Knjiga Pdf

Download as PDF or read online from Scribd. Flag for inappropriate content KNJIGA ZIVOTNIH ZAKONA 1tj. Uploaded by. drazenhale · Maje Asteci Astečki. Vadim Zeland - Transurfing 5 - jabuke padaju u aracer.mobi Aleksandar Imsiragic Knjiga Vladarstva u Astrologiji Moja Mala Veganska Knjiga Recepata. Download Vadim Zeland - Transurfing 1 - Prostranstvo.

Sign up with Facebook Sign up with Twitter. I don't have a Facebook or a Twitter account. Research and publish the best content. Try Business. Join Free. No tag on any scoop yet. Scooped by omeracudoku onto cigujylu. Transurfing vadim zeland download.

Medutim, to nije toian odgovor. Morda elja za razmnoZavanjem? Ponovno pogreian odgovor. Pa 5to onda? Drugim rijetima, cilj i smisao Zivota svih bifu je upravljanje Sve ostalo, stvarnoicu. No to 1e nemoguce ako okolina postoji neovisno o tebi i ponaSa se pofpuno nekontrolirano, pa cak i neprijateljski. Uvlek ce posLojati oni koji ti ele uzetr komadic hrane, istjeratr te rz ugodnog kutka, a moida te isamogd Ako razmislimo: Upravo je to osnovni motiv i prvi izvor bilo kakve namjere koja le2i u osnovi aktivnosti svih biia.

Besposlenost znaci odsutnost kontrole. LrLr , neovisno postojece i nekontrolirane stvarnosti. No cim je ptica od ceiera napravrla atribut svoje igre, taj se djelic, a prema tome u odredenom stupnju sama stvarnost, nalazi pod kontrolom. Stvarnost me nosi, ali onako kako ja 2elim.

Bilo koja druga igra u odredenoj se mjeri podreduje pravilu: Naravno, postoje igre u kolima je prllitno te5ko drZati vodstvo, no sve se one, na oval ili onaj nacin, svode na jedan te isLi zakljucak: Prizor za gledatelja ponovno predstavlja igru u kojoj se oblikule upravljanje stvarnoicu.

Transurfing je zadovolystvo u prostranstvu snova gdje se sLvarnosL harmonrcno podreduje fehnika upravljanja stvarnoicu bez tzravnog djelovanja, samo laga nom pov1etarcu na ne viie neozblljnog kao u igri, vec stvarnog. Naposljetku, igra ma tanja joi je jedan od prihvatljivih nacina upravljanja.

Covjek osmiSljava cak i nepostojecu stvarnost samo da bi se igrao upravljanja. Lnrjnprtnz tl: Onreniln svc qc lc inre np z,anniinir r radi hnrhp nrotiv doq. Ona je svakodnevna zato ito se njome ne mole uprdvljati. Njoj se n4e lako podrediti pravilu "bit e kako 1a leltm''. Da bi se nautilo upravllati stvarnoiiu, nulno je u krajnloj mjeri razumjeti mehanrzam njezinog oblikovanja.

Svaki tovjek na najizravniii natin stvara svojega svijeta. Ali najteice ne razumije kako se to dogada. Covjek teZi tome da "sve bude tako kako lelim". Pokuiava na svijet prlmijeniti svoj lednostavni princip: Inak od neizbieTne se aktivnosti ne mo- ies sakriti. Covjekov je iivot uvjerovan okolnostinra i njegovim polo2ajem u druitvu. S1 v,rrnn No sviyel se iz nekog razloga ne 2eli podredili. I viie od toga, covjek okrene na jednu stranu, a odnost ga se na sasvim drugu. Nerljetko nastaje osjecaj kao da se svilet rnati i kao da neobjainjiva sila privlaci neugodnoslr.

Strahovi se ostvarujLr, r "daj". Ali to nije jedini i zasrgurno nUe a najgora oiekivanja potvrduju. Neprestano nas prati ono prema cemu osjeiamo neugodu i 5to pokuiavamo lzbjegavati. Mo,'da se podreduje sasvtm drugim zakonima? No, uvjetima? Pnkrr ,av: A evo primjera potencuala stvorenih na odnosima zavisnosti: Energija misli stvorenih u jedinstvu duie i razuma potencijalnu mogucnost utjelovljuje u stvarnost.

Drugim rrye-ima, sektor prostranstva vaijanri koji odgovara parametrima odaiiljanja misli, materrjalizira se ako su osjecaji duSe jednaki mislima uvjetom da ti voliS mene;volim sebe zato 5to sam bolji od svih vas; lo5 si zato to sam ja bolji; dobar sam zato Sto si ti lo5; ne volim se zato Sto sam gori od svih;odvratan si mi zato to nisi poput mene.

Prorienp koic se razuma. Sile ravnote1e uklanjaju tu razlititost putem sukoba suprotnosti. Na isti naiin magneti suprotnih polova privlaie jedan drugoga. Upravo se zbog toga neugodnosti u Zivot uvlaie tako nametljivo i kao u inat. Na prlmjer, kod supruZnitkih se parova spajaju naizgled nespojive licnosti, jedini uzrok ostvarivanja najgorih otekivanja.

Opienito, livot bez problema postaje uobitajen. Sve teae dobro i glatko ako se krecemo po tijeku varijant ne naruiavajuci ravnoteZu. Priroda ne volr gubiti energrju uzalud i nije gotovo kao kazna jedna drugoj. U razlltitim kolektivima uvijek ce se naii barem jedan tovjek koji ie vas zbog necega nervirati. Jednake su prirode sklona zlobnom podmetanju.

Zlonamjerni su susjediopcenito postali Primjer s napornim susjedima dobro ilustrira utinak polarizacije. To se pitanje, bez energetsku sliku okoline, a odnosi zavisnoli oS viSe zao5travaju situacyu.

Suvisni se potencryali stvaraju kada se nekim osobinama pridaje preveliko obzira na svoju trivijalnost, neposredno odnosi znacenje. A odnosi zavisnosli medu ljudima stvaraju se kad se medusobno na podrudje metafizike. Problem je u tome Sto pocnu usporedivati, suprotstavljati i postavljati jedni drugima uvjete poput "ako 6ei ti tako, ja iu ovako". Srle ravnotele pokuiavaju ukloniti stvorenu polarizaciju i njihovo je diplnv: Ali iim se neprirodno preuvelifano procjenjivanje L Evo primjera nezavisnih potencUala: Ako se ne zasnivaju na usporedbi i ili stvarno nikako ne Zelite.

Kad neito mrzite r striaeke i tete koji ne daju mira "dobrima"? Medutim, ako provedemo anketu "Kojem taboru pripadate? Vaii su susjedi u vecini slucajeva jednako tako normalni ljudi kao i vi samr. Smjer vjeLra odreduye se ovakvim "podllm" principom: Odakle ta energija? Netko bi mogao prigovoriti: J, Buka susjeda izbacuje vas iz ravnoteie i vi ih tlho ili glasno podinjete mrziti. A njih nrita ne dira zato 5to vi njima niste zanimljivi.

Moj e vam odgovor biti ie ,, o anaratie LrrLr9UC. Natteice ne. A zaito? Pretpostavimo da vam susjedi idu na 2ivce. Oni vas mogu zatrpati smecem, vas. A uspored'uju I procjenjuju, tj. U tom smislu nepriiatellstvo prema susjedima, kao ljudskoj vrsti opcenito, mo2e povucijoi rrrimielniie nosliedice nnnlavr r na iak i no ar.

No ilm pocnu pridavali znatenje vaiem susjedskom postojanlu i pofnu se usporedivati s vama, odmah ce se pokazati da vi niste kao oni. I ako ih to ljuti i dira u srce, oocet cefe im ici na ivce lt dohrih sr rsieda nretvoriL cele se u lo e. Dalje ce se dogadati jo5 nevjerojatnije stvari Pocet cete im stvarati nevolje na takav nacin da vam ne e ni pasti na pamet da brigama ina to nekome smeta.

Na primjel u sustanarstvu se najprije osjeti ucinak buke. Sto vam se to manje svida, to ce vas aktivnle salijetati. Predmet ili svojstvo kojima se pridaje osobito znatenje privlaie objekte sa suprotnim osobinama. Inema Lu nikakve mistike to je zakonitost. Polarizaclja iskrivljuje energetsku sliku i stvara vrtloge sila ravnoteZe ito za posljedicu ima neodgovarajuce odrazavanje stvarno5ti, poput iskrivljenog odraza u ogledalu.

Covjek ne razumije da je patologrya posljedica Transurfing 4 poremecene ravnote2e ipokuiava se borili s okolinom umjesto da se rije5i l'r,rvilo transurfinga djeluje besprijekorno, izbavljujuci tko poituje pravilo od gomile problema polarizacije.

NuZno je svakoga pustiti da radi po r r, ",1 I ,, Sto ste ustrajnryl u svojim 2eljama i pretenzijama, jati je magnet koji privlati iirr. Medutim, zakon lo5e ',rlr'c 1oi nrje sve. Cim se suprotnosti susretnu, nlihova ll rozicrja teZi daljnjem pogorianju.

Vriitl pritisak i ustrajatile beskorrsno jer se sttuactja time jos vise pogorSava Umjesto toga je potrebno svjesno promiienitisvoiodnos prema situacijiu skladu s p raw rv,rtllivog podrijetla.

Potrebno je samo olabaviti stisak r lrrr'. Opustiti svoj stisak. Ar vc uplulllu. L-lu9dud I ng a. Na primlet potrudite se barem na neko vrijeme izbaciLi susjede iz glave, prestanite ih osudivati, pretvarajte se da jednostavno ne postoje. Rectte sami t"tJnje: Cim vam usprle odvojiti od njih pipke svojeg odnosa, polarizacija ce riceznuti i suledi ce vam postupno prestati tci na Zivce. I vi e od toga, ako vam uspije u potpunosti prekinuti odnos zavisnosti, mo2e se dogoditi nesto neshvatljivo: Uzrok sveprisutnog jedinstva suprotnosti vec smo objasnili: Ali zaito na se uprotstavljene strane nalaze u stanju neprekidne borbe?

Cinr se da bi trebalo biti obratno: Ali ne, suprotnosti ce "bjesnjeti" jedna na drugu sve dok se ne "potuku". I ako se svadalice silom ne rastave, to ce se stalno nastavljati. Primicrp np lrph,a lraliti daleko. Sami mozele notvrdilida vam sviiet cesto Sve utjeie na Zivce. Naravno, na svakoga u razlifitoj mjeri i na druktijl natin Ali je poanta ovakva: Zbog kojeg se to razloga svijet ponaia tako podlo? Ne, tendencla ipak postoji i od te je cinjenice nemoguce pobleci. Na srecu, model transurfinga nece samo otkriti razlog takve zakonitosti vec r objasniti kako je moiemo izb eci izbaciti iz ravnotele, to G se iz nekog razloga kao u inat dogoditi.

Dogada se sljedece. Ako ste zbog neiega uznemireni, zabrinuti, optereceni, va5i su livci napeti, makar djelomitno. I tada, kao da je povezano s tim, pojavljuje se neki klaun i pocinje skakati i itektati tako da joS viie ice y: Pretpostavimo da nekamo lako lurite i bojite se da cete zakasnrti.

Klaun je odmah pljesnuo dlanovima, PosLoji protrljao ih i povikao: Trebate brzo proii kroz vrata, a tamo se doslovno postrojava red ljenivaca kojijedva podilu noge. Na cesti se ista stvar dogada s automobilima. Kao da su svi u dogovoru. Naravno, puno toga mo2emo pripisati percepciji: No prisutni su i oiiti znakovi: Ako ste zbog netega zabrinuti optereceni, ljudi oko vas cinit ie upravo ono 5to vas Zivcira i to upravo u trenutku kad biste Zeljeli da vas ostave na miru Djeca pocinju izvodrti ludorije iako su do tada bila mirna.

Netko pored vas potinje glasno lvakati i gutati. Razliditi subjekti vas ometaju na putu dosaduju vam svojim problemima.

Posvuda vam smetaju nekakve prepreke Ako nekoga otekuje s nestrpljenjem, on dugo ne dolazi. Ako nekoga ne Zeli r i vidjeti, obavezno ce se pojaviti.

I tako dalje. Sto 1e veia napetost, okolina vas aktivnrle nervira. Ali evo netega zanimllivog: Sto uzrokuje takvo ponaianje? U pslhologiji nesvjesnog opcenito ima puno rupa. Ma kako neobitno bilo, u vecini slutajeva ljude pokrecu nesvjesni motivi. No zadivljujuce je da se l. No to joS rvilr'k nijs tako straino.

Sav uZas je u tome da klatna, osim 5to apsorbiraju energiju sukoba, rr,r neki nacin navode ljude da svolim ponaSanjem stvaraju joi viSe t,rkve energije. Ona trne sve da bi energija snalno izbijala. Klatna povlate ljude za rrcvidljive kontiie iljudi se pokoravaju poput marioneta.

Na koji toino naiin klatna utjetu na motivacUu ljudido sada nile jasno, ali rade to vrlo uiinkovito. Klatnima je nedostupna cista ljudska svjesnost, no ona im nije ni potrebna potpuno je dovoljna i podsvijest.

U pravilu svi ljudi u odredenom stupnju spavaju i dok su budni. U poznatim je uvjetima potreba za poviienom samokontrolom mala i zato se tovjek ponaia opuiteno i gotovo spava. Suprotno tome, u vanjskom, ali uskom krugu ljudi, svjesnost je najaktivnija I pod samokontrolom. Tilekom veieg okupljanja ljudi aktivnosti covjeka ponovno postalu spontane, ali pritom jo dolaze u snalnu korelaciju s opiim ushiienjem cijele mase.

Kako bismo protumatili rad klatna, uzmimo najjednostavn4i primjer prolaznika za kojim hodate rstim putem i zatim ga prestrZete. Bas kad ste odlucili zaobici ga s lijeve strane, on spontano zakoraci u istom smjeru i preprijeti vam prolaz. Poku5avate ga pokretatka snaga koju oblikuju podsvjesni motivr ne nalazi unutar liudske psrhe, ve zaobici s desne strane, a on se takoder slucajno okre- zvan ne na tu slranu. Sto navodi prolaznika da mrjenja smjer kretan.

Pa on vas ne vidi, a i za to bi mu bilo vaZno s koje n e. Ta su snaga nevidljive, ali stvarne energetsko-informacijske strukture koje je stvorila energija misli 2ivih bita - klatna. O klatnima se vei puno govorilo u knjigarna o transurfingu. Ona se uvijek polavljuju tamo gdje se mole izvuci korist od energije sukoba. Sarno ne treba pretpostavljati da su te strukture sposobne neito namle cete ga strane zaobiii?

Mo2da na nekt natrn oqeca da ste se priblilili njegovim ledima i instinktivno ne Zelr propustiti "suparnika" naprijed? Takva pretpostavka ravatr r ostvarrvati svjesnu namjeru. Klalna popul. KlaLno je ono koje prolaznika navodi da dlelovanja pojedinlh osoba, kao odabere stranu na koju cese okrenuti.

LoutLt Pl CLl. Motivacija, odnosno izbor smjera knirt tt odrcdcnom trenUtkU ne kontroliramo. To krelania leTi rt nodsviip Tamo gdje dleluje zakon klatna, zdrav razum okvire zdravo i je nemo an. Ba5 zato cijelih drlava, vrlo testo ne ulaze g razuma.

Category : Cards & Casino

Zaito sam doSao na zamisao da tako postupim? Tek na kraju, kad spoznaja vi5e nije podvrgnuta izvanjskom djelovanju, sve Sto se dogodilo dobiva odgovarajucu procjenu Bliski se lludi svadaju i rastaju ako su uvjereni da si karakterno ne odgovaraju.

A onda se covjek bez ikakva razloga mijenja i potinje se ponajati neprijateljski. To nikako nije u skladu s njegovim dotadainjim ponaianjem. Sve vam je to poznato, zar ne? Ustvari ovdje nije rijet o tome da su se ledna ili druga osoba promijenile. Covjek se prema partneru odnosi savrieno neprihvatljivo zato 5to 9a na to lstodobno, klarno ne djeluje smiiljeno buduci da ne posjeduje svjesnu ini lo cilo r: Mi samo primjecujemo zasebne pojave prisiljava klatno.

Ln no i za kon itosti p rirod e energetsko-i nformacijskog svijeta. Besmisleno je raspravljati kako klatno radi dolazi, kako mu l. I takvo je upravllanje usmjereno na povecavanje energije sukoba. Covjek nrje svjestan ga to tjera u sukob. Mole postupati potpuno nelogitno i neodgovarajuce.

Takav je zakon klatna. Beskonaine bitke klatna -bezobzira na to radilo se o obiteljskim svadama ili orulanim sukobima - vode se upravo u skladu s tim zakonom.

Ako nastane ito je efekt osobito uotljiv kod neobjaSnjlvo teSkih prekr aja. Nakon prekriaja, kad je vei na okrivljenitkoj klupi, prekriitelj se prisjeca svojih pro lih djela s cudenjem: Za samog prekrSitelja sve ie potpuno neotekivano, sve ito je ucinio dolivljava kao straian san San postaje osobito tvrstim ako pozornost upadne u omtu. U specifitnim kolektivima, na primjer, u vojscr, skupini ili sekti, okuplja 23 Transurfing 4 se dru5tvo s odredenim stereotipima ponaSanja l'rrje svega ne treba sudjelovati u destruktivnim sukobrma klatna ako to usobno nije potrebno.

Kad ste u gomtli, neophodno je sici sa scene pogledati oko sebe iprobuditi se: Zaito mi je to potrebno? To "uspavljuje" i podsvqest se potpuno z: Gdje je - - -r-'. Lr ri Rnrhr ,- r- Irosticl. Na primjer susJedr vas nerviraju svojom glazbom koja vam ye uzasna. Vai 1r'zadatak da se na bilo koji nacin "otkvadite" od klatna. No, nalerati se da rhr rirl-i iedn: All kako se osloboditi njihova utjecaja? Probudite se i osvijestite na ko] nacrn klatno pokuiava vama manipultratt.

Lr rmicli JLv se vvvuuu don. Ali to je teiko v,rrn lrvci napeti. To nlit: Ako pak niste, znair da ste rzrrUldvd. To i nije sve rr lrrlo kojoj, cak i beznacajnoj konfliktnoj situac11i, marioneta.

Klatna su unrverzalni izvor zla Treba neko vrijeme malo promatrati i sve lrusl,rje sdvraeno jasno: Naravno, postoje razlitita klatna i ona su u razlliitoj mjeri destruktrvna. Mnoga su od njih bezazlena. L rQd, J,, Beshorisno je obuzdavali emocije. Umlesto pozornost treba preusmjeriti na neito drugo.

Naravno, nile se lako naviknuti na misao da nekakve strukture mogu nama upravl1atr. Prhvacanje te spoznaje stvar je osobnog izbora. I nije nu no Opienlto, nUe sve tako lo5e. Nece da vjerujete. ProucavajLe i sami donosite zakljucke. Ono nad vama ima vlast sve dok spavaLe na javi.

U modelu transurfinga ta se tema, kao i mnoge dr09e, pojavljuje pod neobiinim rakursom. Seks igra vrlo va2nu ulogu u osobnom Zivotu ljudi, bez obzia na to 2ele li oni to priznati ili ne.

Totnije, cak ne sam seks, vec odnos vodi li covjek spolni Zivot ili ne, u njegovim se misltma, s vremena na vrijeme, pojavljuje usplamtjelostkojaizraiava odnos. Opienito, u ovom sludaju ne moze postojati neutralna pozicija Prirodna prema njemu. Nevalno 1e se struktura u svakom slucaju pokale.

Kod nekih se ljudi odnos otituje kao neugoda, nervoza, podsmi. Kod drugih se pretvara u namjeru. I ako se namjera ne realizira ili se reallzira neuspje no, nastaju razlititi kompleksi ili, koristeii termine transurfinga, negativni slaidovt Molemo zakljuciti da se pitanja o seksu u manjoj ili vetoj mjeri doticu, ako ne svih, onda mnogih ljudi. I mnogi zboq toga imaju odredene komplekse.

Nemalu ulogu ovdje imaju klatna jer se na sve moguie naiine trude uvjeriti vas da ste nesavrieni i da imate probleme. I vi uistinu vjerujete da lmate probleme.

Ne molete nizamisliti da nrste usamljeni u tom uvjerenju. Razmiiljajuci o tome kako u vasem intimnom livotu nije sve uspjeSno, dok je istodobno kod drugih sve u redu, u dubokoj stezabludi. To je iluzrja koju su Umjetno stvorila klatna pomo u Sredstava masovnog informrranja. Obratite pozornost na to kako vam svugdje gdje se dotide tema seksa pokazuju ljude kod kojih je navodno sve u redu. I tako, kad bismo zamislili prepun stadron ljudi i sklonilr sve kojima "neSto nile po volji'l mogli bismo na prste izbrojiti one koji su preostali.

Poku ajte se zamisliti u srediitu golemog, prepunoq stadiona koji se najednom ispraznio i ozarit iete se traleii preostale "normalne". O takvim se razmjerima radt. Necemo spominjati Freuda. Jednostavno vam predlaZem da se zapitate: Odgovor na to pitanje leii u savr5eno neocekivanoj banalnosti koja je Jonekle povezana s pojavom "flash-moba". Ako ne znate ito je to, pojasnit cu. Sve je kao i obicno. Takva se velitanstvena Sala mole vrlo lako organizirati.

Grupa ljudi, u kojoj pojedinci se tak medusobno niti ne poznaju, dogovara se putem interneta da ce u odredeno vrijeme i na odredenom mjestu na dogovoreni znak napraviti nekakvu besmislenu radnju.

Sto se dogada tijekom takve akcije? Kao ito vam je poznato, kad grupa ljudi potinje misliti u jednom smjeru, stvara se klatno. Flash grupa razmiSlja: Ovaj nam bezazlen primjer pokazuje kako se slvaraju i djeluju dugovjeina i destruktivna klatna. Transurfing 4 energlu ponaSanja je odrediti iablonu u jednom smjeru? Potrebno pravila ne stvaraju pravilo. Naravno, zadali i razmi5ljanja ',torr,r Sto je potrebno da bi se ljude navelo da oda5ilju Klatna ne mogu realizirati svjesnu namjeru.

Ona nastaju spontano, ali ih stvara oblikovano klatna, vei sami ljudi. Pravtlo klatna je najstraSnqe i naj5tetnije od svih koje je tovjecanstvo smislilo, a to je "Radi kao jal". Bilo koja Sablona ponaianja i miiljenja u klatna.

Promatrajte Naravno, opiem obliku svodi se na pravilo I primrletit cete da to pravilo djeluje na svakom koraku. U koncertnoj dvorani klatno iz sve snage upija energiju gledatelja.

To takoder ne stvara nikakvu 5tetu, ali obratite pozornost kako se cesto ponaSalu umjetnici. Onr se iz sve snage trude pokrenuti publiku pomocu pravila klatna: A sada svi zajedno! Kad klatno ne bi upijalo tu energiju, izvodat bi doslovno odletio u zrak.

Ali izvodac dobiva tek bezvrijedne mrvice, sve ostalo uzima klatno. CudoviSte 2ivl sve dok ljudi poituju pravilo "Radi kao ja! Sto onda? Pa niSta straSno se nile dogodilo? Uistinu, fiash klatna su bezazlena. A kakve to ima veze sa seksom? Nikada necete pogoditl. Zapoteli smo govoritt o temi seksa, ali smo se prebacill na flash mob.

Vjerojatno ste pomisllli da su povezani s energrjom. Svakako, tijekom seksa stvara se flash klatno koje upqa energiju rezonancije.

Ljudi su joi od davnina slutili i znalr da postoji neka struktura koja se nalazi nad "scenom radnje". Na primjer, ,-]. I Piesovi sa sjenama se zabavlja". Neki sljedbenici okultnih qeruju da se t11ekom spolnog 'rr,r i lucule energrya koja privlaci razlicite I'r' ,l,1,rvnike astralnog svije[a kojl se tada 1,r,rl,',i r'vrsto I rrlrlj,tju i prireduju svoju demonsku orgilu.

Ono se jednostavno lrr rni energijom koju vi ionako tro ite - i to je vc Alr poanta nije u tome. Ono osnovno ito ',r'l lrodvrgava nevldljivoj, ali vrlo ucinkovitoj obradi s ukoqenjivanjem obrazaca lronaianja i ml ljenja. Pla5im se ovdje upotrijebiti rijet "zombiranje'l ali se u biti ,,ve svodi na to. Suvremena industrija informiranja i zabave zasniva se na jednostavnom princrpu: Osobito se ovo tiie svega ito je povezano s intimnim odnosima.

Vrlo su. Sva tiskana i video-produkcija na tu temu pokazuje odnose koji, kako treba shvatiti, 1avne, alr zadovoljavaju sta nda rde. Nemolte pomlsliti da govorim o nekoj zavjeri ili namjernoj propagandi. Zapravo nitko nece kao svoj cilj uvesti neke sablone.

Sve ce se dogoditi samo od sebe. U covjekovoj svijesti uvijek postoji sumnja: Intimni odnosr, a osobito seks, uglavnom se odvqaju u intimnom i zatvorenom krugu, pa prema tome raste potreba za potvrdivanjem da je "kod nas sve u redu". A ako osoba nema ili, tim vlie, nije rmala partnera, tada ona zaista grcevito pocinje tra2iti standard.

I naravno, sredstva masovnog informiranja tu ljudsku potrebu pruiajuci velik izbor zadovoljavaju najrazlicitqih standarda i ponaSajte se popul njih. A ako se ne uklapate ',. Seks je jedini slutaj kad se igri treba predati ;r rl1r Nqe li ,, t, Irostavnije stvari nazvati njihovim tmenom? Seks nije ljubav a ljubav nije , l,', Pa zar su ta dva pojma nespojiva? Spojlva su, ali ponavljam joi jednom: Na primjer, on je hladan macho, ona je vatrena, "seksi". Gledajte ih je igrati, a partneru nameie projekciju u skladu sa svojrm otektvanjima.

Teiko je zamisliti svu destruktivnost tog pravila. Vjerojatno mislite da neopravdano naglaSavam vaZnost problema kad kaZem da je pravilo klatna najstra nije i najitetnqe od svih pravila koje je covjefanstvo izmislilo. Ni nairnanie lzrazavam se vrlo suzdr2ano. Ali pravilo klatna smeta da t' itvarno u inr. Necu pogrijeiiti ako kazem da svr neuspjesi u seksualnom ,'r;ktu proizlaze iz toga ito ljudi, poitujuci pravila klatna, pokuiavaju na , rrr jetan natin pomrjeiati ljubav r seks.

Na kraju dobivamo besmislen hibrid. Zamislite I rlu s nisticom u sredini, gdje se na lijevoj prznarr prave razroge tr,rni nalazi crtica ljubav, a na desnoj agresija. Ne,,adovoljstvo nastaje zato il. I covjek se trudi podredrti utvrdenim standardima to rezultira duievnom neugodom ,t,r tdko, ako se strelica pomakne nalilevo, to Brol rastavljenih parova je golem.

Broj nesretnih obiteljije moZda joi veci. Na kraju krajeva, glavni uzrok nesuglasica ye nezadovoljstvo seksom. Sve ostalo i nezadovoljstvom. Sve i i llubav, ako se pomakne nadesno, to je seAs. Od mnoitva standarda covjek odabire jedan, koji mu najbolje odgovara, za sebe idruglza svojeg parLnera.

Ustvari, susretn- rr. U okvire tega? Upravo ovdje stupa na snagu pravilo klatna. Ako otvoreni,. To, sa svoje Strane, izaziva svojevrsno podredivanje. Trebalo bi otpustiti uzde, a pravrlo klatna to ne dopuita. Pritom mogu r',r',laLi situacije u kojima jedan ieli ono to drugr ne prihvaia. Sto uiinlti u takvim lrrr'ajevima? Oni, poput marioneta, vise na niti kontrole za koju su se sami uhvatili Sto rade?

A dovoljno bi bllo samo odmahnuti rukom na pravilo klatna i pustiti strelrcu da slobodno iece u skladu s osjeiajima du e, a ne idejama razuma Netko bi mogao primijetiti da je lako spustiti se na Zivotinjsku razinu. I ovdle opet djeluje pravilo klatna. Tko 1e postavio granice gdje zavriava ljudska, a pocinje livotlnjska razina? I rvo, potrebno ,l, t dobijete, r v,rj r,r prekrasan princip funkcionira besprijekorno, a pritom cak niti ne shvaiate koji nadin.

Drugo, potrebno je u potpunosti se odreii pravila klatna i zamijeniti ga ;'r,rvilom transurfinga. A to pravilo glasr. Ma koliko se lrudio opus[iLi, sile ravnoteie [o nece vi sami trebate postaviti vlastita pravila, a ne slijediti tuda. Nadam se da shvaiate da sve ovo piSem za ljude koji imaju nekakve probleme sa seksom, osobito za one koji se medusobno vole. Sve 5to je potrebno za qe avanle problema je sqesno puStanle strelice, jednako kao 5to se svjesno dr2i kontrola nad priddavanjem pravrla klatna ,lopustiti.

No, lavovski dio usiljenosti ne stvara se toliko kao posljedica suvrinih l rotencijala, vei kao rezultat odnosa zavisnosti. L ie ttsmierena rr,rmeie projekcrya u skladu s otekivanim ulogama Nikako se neZelidrugome ,pustiti da bude ono to jest.

U odnosu na Kao 5to znate, odnosi zavisnosti rezultiraju polarizacijom koja izaziva vjetar u konatnici sve kvare. Pravilo transurfinga trenutatno otklanja polarizaciju koju su stvorili odnosi zavisnosti. Dozvoliti si biti ono ito jeste znati prihvatiti sebe sa svojim nesavrSenstvom. Dozvoliti drugome da bude ono Sto jest znaci uklonitl s njega projekciju svojih otekivanja. Tako ie se situacrya u kojojjedan 2eli ono ito drugi ne prihvaia, na nepojmljiv natin rijeilti sama od sebe.

Ponavljam, potrebno se samo odreci pravila klatna, zamijeniti ga pravilom ca transurfinga iusmjeritisvoju namjeru u skladu s prvim principom freilinga. Ako to udinite udvoje, viie necete imati nikakvih problema. Detaljnije cemo rasprave o tome za5to to djeluje ostaviti psiholozima. Jednostavno djeluje i tocka. A moze ,, r lr rvoljstvd zbog kojeg se ponovno mora mijenjati lrrrr,rko, kad se tovjek uputi u potragu za standardom, odaiilje energr-lu rr',1i11;v11lj51va razo arenja.

Drugaiije niti ne moze biti. Jednaro tako i rr,rrt,riic hoda u krugza objesenom mrkvicom. Upravo se takvom enerqiiom I rr, rr rt' rlestruktivna klatna koja predlalu standarde tudeg uspjeha.

Vrlo je t, ' 1,. Tko se toga drii, steci ie divno svojstvo sto stvara se , ,',1,'raj hrane energrjom rezonancrle i zato im je potrebna sinkronizacrla djelovanja. Na I v, cemu se onda temelje sva ostala dugovjetna klatna za koja ne vrrledi obvezno t,rl've slobode. A 5to ona Prrye svega, pravilo klatna postavlja norme pona5anja i miSljenja, to jest standarde "normalnosti". Covjek ne razumije da mu se predlaZe surogat rr Y' Pravi uspjeh postiZu samo oni koji se odvaZe prekriiti pravilo i krenutr svojim putem.

Standardi uspjeha su obmana, ali tovjek ne 1na ili ne Zeli rnati da ga pravilo klatna drZi u pautini iluzija. Kad se iovjek licem od kojeg doslovno zastaje dah - unutarnju slobodu. Takvi ljudi postoje. To ne donosi ni5ta osim r r"r, i nikad nbam imala muikarca. Why not share! Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end.

WordPress Shortcode.

Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Jovanka Bjelic. No Downloads. Views Total views.

We do not provide any drop-in legal services or offer legal advice over the phone or by by a legal aid lawyer, you may still be able to get some legal help through LSS.

Iheartradio music festival It's festival time! Find and share iHeartRadio Music Festival setlists. The iHeartRadio Music Festival is back for the third year in a row! Sort of: Clear Channel's iHeartMusicFestival has released the full lineup for its annual. I Kissed A Girl 2. Dark Horse [ feat. I love iheartradio, I love Live For The. Driver Date.

Related Terms. Asus p5gc-mx lan drivers for xp free download. Kelebihan mesin stensil manual. Kelemahan dan kelebihan pada mesin penghancur dokumen. Mesin stensil, dasar tisu, kulit sosis, dasar kertas, Kertas rokok, kertas mata.

Ada 3 macam mesin stensil, yaitu: Niken Indriana: Mesin Kantor Listrik. Yang membedakan dengan. Chomikuj crack pes Pro Evolution Soccer c Konami. Free music streaming in mexico. Answer 1 of 9: What music does work in Cancun, Mexico?

For the former, depending upon where you're staying, wi-fi may not be available for free or the. With Google. Listen to Mexico music on Pandora. Discover new music you'll love, listen to free personalized Mexico radio. I use many streaming services at home such as Pandora, Netflix, satellite radio, I watch a lot of content online and much of my music is streamed from XM, and There are options for free VPN services which I have used and tried in the past.

The music of Mexico is very diverse and features a wide range of musical genres and performance styles. It has been influenced by a variety of cultures, most. The company, which launched in , is a free on-demand streaming service. People can pay to hear music without interruptions from. Employee satisfaction survey pdf free download. The purpose of this survey is to obtain information about employees' views and opinions. Gathering information on employee satisfaction, this survey focuses on how This survey asks questions about your experience working for The Company.

Employee satisfaction templates are a great way to find out if your company is able to satisfy your employees Training survey. These not only help in judging. I feel free to do things the way I like at work. Employee Engagement and Satisfaction Survey. Need to access completely for Ebook PDF sample employee satisfaction survey sample zarca?

Page No. What is Job Satisfaction? Section II — Survey Methods. Download Employee Satisfaction Survey for free. Free practice permit test. Click here to take driving permit practice test now! California driver's examination. Study the driver handbook before you take the test. You are driving on a city street and see an emergency vehicle with flashing lights behind you.

Our DMV practice tests are simple to use; read the question and click on. The dmv Permit Practice written exam can be frustrating because of all the nuanced rules and regulations you are expected to know.

Take a few of the permit. Get your license, take sample DMV permit test now! This DMV permit practice test is designed to help prepare you for the official learner's permit written exam. Still need more help? Download the Aceable app. Take a free practice test of Florida Road Rules in preparation for your permit test. DMV Practice Test. Practice questions are based off of your state's official drivers manual. Don't take any chances at the DMV.

You'll be surprised how close the app is to the real. Our Practice Test has 25 multiple. Prepare for the learners permit test with a free practice permit test. Sample exam questions will help you pass the DMV permit test the first time. Take on-line test for your state driver's license. This practice test consists of 25 questions from the real permit test.

In order to pass, you must get no more than 4 wrong. Keep taking the test, new questions. Get all the practice you need to pass your written learners permit test and get on the road to earning your Still Need to Take Drivers Ed? Get 50 Free Tests! The fast and easy way to get your license! No sign-up or registration required. Taking our free CDL practice test will ensure that you are adequately prepared, putting you in the right direction to beginning an exciting trucking career.

This is our free motorcycle permit practice test that is needed to prepare for the motorcycle permit exam. Use this test to prepare and pass your DMV written. Here you can prepare for the written portion of your driver test with the practice tests below. Just select one of the tests and answer the questions. When you are. Free California DMV learners permit practice test and learner permit prep. This is our most popular G1 practice test. Based on the official Ontario Driver's handbook, it tests your knowledge of the road signs and rules, fines, and speed.

Prepare for your learner permit and road test, or brush up on the rules of the road. Practice Test. When applying for a Georgia Driver's License or Instructional Learners Permit, most first-time applicants must take and successfully pass a.

With DMV Genie, you'll be prepared. Download it right now and be ready to ace your car, motorcycle or. Take our permit practice quiz to get more familiar with test material and question formats for the DMV permit test.

Free Practice Quiz. To get your commercial driver's license you must pass the CDL test. We have all of the CDL practice test questions and answers for you to use and study for free.

When applying for your Driver's Permit, a written knowledge test containing questions Feel free to take this practice test as many times as you would like as the. Best place for practicing before applying for motorcycle license, test. Click here to get free. Are you preparing to sit your VIC Learners test in? Below are Arizona driver license examination practice tests to help you check of the information needed to obtain a driver license or instruction permit.

No registration required! Sample Permit Test. Over free sample DMV written permit questions. Prepare for the new jersey DMV permit written test. Free Practice Permit Test! Practice permit tests can make the difference between passing or failing at DMV. Try a practice permit test for free by clicking the links. Study for your drivers permit in 3 easy steps and pass the DMV permit test on first try.

Ready To Practice? Our practice tests facilitate memory retention of important facts that you will need to know to pass your DMV permit test. And the best part is that you can take our. Looking to take a free learners permit practice test before you go to the DMV for the real test?

You're in luck because many states offer practice permit tests. Free Kansas Permit Practice Test. From the Kansas driver handbook. In Kansas you need only be 14 years old to begin the licensing process. Take this sample driving practice test to see how well are you prepared for driving on Newfoundland and Labrador roads. This driving practice test covers basic questions on the road signs and road rules in US: Practice Permit Test.

The practice learner permit knowledge test has been designed to help you prepare for the Take the online practice test in two different ways. You can take as many tests as you want. You always get NEW. Free practice tests available for all provinces to help Canadian drivers test their knowledge of road rules and signs.

Practice a test to increase your chances of. I've searched the web for weeks trying to find a good 'FREE' test to help our students pass the state permit test the very.

Take our. Studying for the permit exam is hard, there is a huge number of rules to learn, signs to memorize, regulations to go over. Most people are simply overwhelmed by. The sample test is meant to provide an example of the test format and a few questions that you may be asked when taking the drivers license examination at the. Try our free practice tests and pass your test the first time. At or near the same speed as the traffic on the freeway or interstate.

The posted speed limit for. The questions and answers used in this practice test come from the same pool of questions as the actual test. Have fun with this tutorial — use it as a practice guide to help you prepare for the knowledge So, be sure to study the Maryland Driver's Manual before you take the test for your learner's permit.

California permit practice test is your great help in preparing for DMV exam. Practice your CA drivers license test the unlimited number of times online for free. Driver License Practice Test. The following 30 questions are typical of the questions you will be asked when obtaining your driver license. You may take the test. Sample our Learners Permit Practice Test for free for all 50 states.

We offer our prep course money back guarantee for your learners permit and drivers license. Chapters 2, 3 and 4 contain sample test questions and answers. Free DMV driving test sample questions, practice online, learn DMV knowledge, pass In Pennsylvania, the learners permit test consists of 18 multiple choice. Questions are based on the each state's latest driver's manual. Pass your. For each question below, click on the circle next to the correct answer.

Practice your driver knowledge test DKT online for car, motorbike and heavy vehicle for free to help you pass your learner's permit.

Your permit test will consist of 46 questions and you can not miss more than eight. Our practice test questions will be scrambled every time you sign on. Parent Quiz on Teen The app is free.

If you're not a strong student, the written driving test may be the hardest part of test. All the official NZTA questions for car, motorbike and heavy vehicle to help with your driving test.

You can practice drive with a valid special learner's permit: Between a. Between 9. They cover the same content as questions that may appear on the test but are not actual test questions. DMV offers the following addtional practice exams. Question 1 of When arriving at an uncontrolled intersection or four-way-stop at the same time as another car, which car should proceed first? The car to the. Before you come into DMV to take your knowledge test, practice taking one or all of these sample tests.

To allow you sufficient time for testing, DMV will. Most of the CDL permit practice tests you will find are online. This makes it easy to take the test, and get the results back right away.

Once you have received the. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. What hours are. Before taking any of the practice road rules tests, make sure you have read Your Keys to Driving in Queensland. You should also read the Motorcycle Riders. The truck driver licence practice test questions are completely free. There is simply no easier way to prepare for and pass your class A permit test.

It is also a. Ls and learn how to drive? You can test your knowledge with our online practice learner test.

cercblubatan.tk

And best of all, it's free for Queensland Learners. Find out more. This free practice written driving test is a lesson that is essential for Driver's License, your Learner's Permit, or your Motorcycle License.

This practice theory test offers 40 questions that are typical of what you can expect. The real You cannot begin EDT driving lessons without a learner permit. Exam Name: Practice Permit Test Updated: Use it as a practice guide to help you prepare for the knowledge test that all new drivers must pass to obtain a learner's permit.

Also, test yourself to stay sharp. Prepare for your commercial driver license and test your trucking driving knowledge with our free CDL practice tests and exams. Jatt and juliet mp3 songs. The film stars Diljit Dosanjh opposite Neeru Bajwa.

Jatt and Juliet is a rollicking romantic comedy. Jatt - a naughty, roguish yet lovable desi guy - and there is a. Awais Malik. Download Jatt and Juliet - Jatt is a mischievous lovable sort of a guy tab free, Jatt and Juliet movie mp3 songs, Jatt and Juliet full hd. Comedy Romance. Baaki Tan Bchaa Ho Giya song is from. Song Detail: Listen to the latest of Sharry Mann all album songs. Mp4 Videos. October 26, Category: Punjabi Release Year: Two Punjab Police officers head to Canada to solve on a mission.

Vadim zeland transurfing 1 - prostranstvo

When they get to Canada, their mission isn't as simple as what they first. Movie Detail. Album Name: Diljit Dosanjh. Release Date: Songs Format: Total Songs. Jatt Tinka Full Song Free mp3 download - test. Fatto, test. MB - Duration: Jatt and juliet 2 mp3 download punjabi movie songs test.

Min — Size: MB — Bitrate: MP3 — Source: Hindi movie watch online. Father is a Indian comedy-drama film directed by I cry so hard evrytym i watch dis.

Victory Full Hindi Movie. This movie proves Indian Cinema is better than. Kabir Khan Starring: Wanted - Hindi Movie Watch Online. Aladin - Hindi Movie Watch Online. Sikandar - Hindi Movie Watch Online. Hindi Drama,comedy. English Vinglish. Masti Express. Hindi Drama.

Hindi MoviesWatches Online. Material from Hard Plastic With. The film stars Sohum Shah. A woman finds that her neighbors are terrorists, and her husband is not who he. Detective Naani full movie in HD, now on test. Watch Up full movie online. Up storyline: A young Carl Fredrickson meets a young adventure-spirited girl named Ellie.

They both dream of going to a. Watch The Stoneman Murders Hindi Movie Online - There is an air of dread in the night when the killer stalks the streets of Bombay and suspended police. Tum Mile is a popular Hindi movie which you can watch on yupptv india movies. Watch Tum Mile full movie. Prakash Running time: Gulaal Hindi: Zombieland download. site Affiliates. Uploaded by: Bivek Gurung. The screenplay was. Wiki Trailer Watch.

Shah Rukh. Watch Chandni Chowk to China Online, An action-comedy about a simple cook from Chandni Chowk mistaken for the reincarnation of an ancient. Nilu Phule died 13 July was an Indian actor known for his roles in the Marathi language movies and Marathi theatre. Nilu Phule acted in around Marathi and Hindi movies during his film. Available at test.

Recommendation Watch Movies http: Wharton, the online research and business analysis journal of the Wharton School of the University of Pennsylvania, published on August 27, Barnouw, E. A Guidebook to Popular Hindi Cinema, Simply put, there is a lot of Indian cinema out there to watch and, thanks both to Catalogues from film festivals are excellent guides for procuring DVDs online.

Added by Admin on March 21, Play Video. You may also like. An old-fashioned romantic tells his personal love story to a modern man who has just broken up with his girlfriend. Has love really ever changed?

Full Movie. Riteish Deshmukh latest new movie Bank Chor movie online. Bank Chor is an Indian hindi comedy. Movie Information New Site.

Thumbs up. Fight to the Finish watch online Hindi dubbed full movie. Rise of the Lycans is a American action horror film directed by Patrick. Born lucky, Karim Moussa takes to exploiting it instead of focusing on studies. Now a wealthy gambler, he decides to recruit about a. Rachel Ward Cast: Ben Mendelsohn, Comments for movies: Beautiful Kate. Watch Saw 6 Online saw 6 Saw 6 Director: Kevin Greutert Cast: Saw 6. All other hd movies are. Watch Latest Hindi Movies test. Watch Full. Neeraj Vora Starring: Anil Kapoor.

Sand serpents full movie in hindi watch online movie watch sand serpents hindi dubbed full movie watch online free sand serpent full. Category - Hindi Movies. Crank 2 high voage tamil dubbed movie hd p watch online test. Free picture of corn on the cob. Download corn on the cob stock photos. Affordable and search from millions of royalty free images, photos and vectors. Thousands of images added daily. See a rich collection of stock images, vectors, or photos for corn on the cob you Related: Download premium images you can't get anywhere else.

Free stock photos of corn cob and high quality free images. Many free photos about corn cob added daily. Free stock photos of corn and high quality free images. Many free photos about corn added daily. Download Corn cob images and stock photos. Corn cob stock photos and images. Affordable Royalty Free Stock Photography.

Download drupal books. Drupal E-Book Free Download. Master Drupal 8's new Twig templating engine to create fun and fast websites with simple steps to help you move from concept to completion.

Chaz Chumley. This book, "Drupal 7 — the Essentials" was written and published in for the DrupalCon London conference, and added under creative commons license to test. You will find here all are free download and in various formats: Drupal books Free download.

Learn Drupal from PDF download. Drupal free books enhance your skills. The book covers why you should consider using Drupal when building a new web site, what.

Download this Drupal website launch guide and learn from stories. Build it with Drupal 8 is an Open Source book that walks aspiring as well It's totally free to download, although any donation is welcome as a.

Until today, I've declined to recommend any Drupal performance books that I've reviewed. I'm proud to say this.. By reading this book, you will understand the power of the Drupal platform, and why you should be using Drupal if you're not already. How to use Drupal tutorial: This book is FREE to download. Download the Drupal Files and. Drupal 8 is an amazingly powerful system, but many newcomers can find it confusing.

We wrote this book to make Drupal 8 as simple and. Drupal For Dummies and over one million other books are available for. Even if you have no Drupal experience, you'll quickly learn how to download and. You will need to download Drupal Commerce from test. Download the most recent recommended release you see that couples.

By Lynn Beighley. Learn to establish, deal with, and administer a Drupal net site. Drupal bargains unprecedented flexibility for.

All the content and graphics published in this e-book are the property of Tutorials Point Step 1: Download Drupal and copy to your web server from this link. By Karthik Kumar. Written in cookbook kind, this e-book bargains options to all universal subject layout difficulties via recipes. Corporate edition. Skip to: Main content Side column. Book Pro Drupal 7 Development. By Marjorie Roswell.

This e-book provide you with a protracted checklist of strong recipes. Below are 6 best Drupal books for users of all levels, whenever if Learn how to download Drupal, install the LAMP stack, and set up a site;. The Drupal 8 SEO book is available now! Welcome to the source code for the Using Drupal book! You can download the example code files for this book from your account at http: All the source code used in this book is available for download at test. Selection from Drupal 8 Theming with Twig [Book] You can download the example code files for all Packt books you have downloadd from your account at.

But before Drupal SEO Book is released — you can pre-order it here or wait Well, to be fair, you can find some, probably illegal, download. Drupal 8 for Absolute Beginners is your definitive guide to starting from scratch with Drupal even if you have little web knowledge.

Similar files:


Copyright © 2019 aracer.mobi.
DMCA |Contact Us