Date published 

 

27 Tháng Năm Free Kindle ePUB or PC g y t i n v i m i t nh u, ch c chi c o s mi l c a ch nh t i, lu n lu n v kh ng th thi u q Motif quen thu c c a tu i h c tr, 4 ch ng trai c ng ch y u b c tranh c p 3 nh c ch m v ba th ghen gh t, k n nh, t i, ba th tr n ph m. 23 Tháng Mười Hai Best Kindle ePUB or Ipad n H i B ng m t c g i b ng l nh, kh hi u M nh ng l ng tin kh ng c ch p nh n trong th gi i c a tranh gi nh, c a tham v ng, c a. 2 Tháng Mười Hai New Kindle ePUB or Aple c T nh N i v hai em S ng v Bi n kh ng b N i lu n t m c ch t ng kh b n ng i ra kh i nh, khi chi n tranh n ra, l i d ng vi c di.

Author:SHONA BAKULA
Language:English, Spanish, Portuguese
Country:Kyrgyzstan
Genre:Personal Growth
Pages:623
Published (Last):27.02.2016
ISBN:312-1-32219-762-4
Distribution:Free* [*Registration needed]
Uploaded by: SAMMIE

78376 downloads 151278 Views 34.66MB ePub Size Report


Ebook Chi?n Lu?c C?nh Tranh

Sau m t cu c tranh cãi t i qu c h i, chính ph đã s a đ i Lu t ki m d ch. Luôn luôn m m t và gi cho b óc t c m ch c a b n ho t đ ng, vì manh m i cho nh ng câu chuy n gây. Kh c v i nh ng cu n s ch t ng nh n Vi t Nam theo con m t ng i n c ngo i, Tshuboi N c i Nam i Di n V i Ph p V Trung Hoa l m t lu n n ti n s c b o v t n m n trong qu tr nh to n c u ho, v Vi t Nam l i i m t v i m t cu c chi n m i, cu c chi n ) ] author [ Yoshiharu Tsuboi ] For Kindle ePUB or eBook – aracer.mobi lư i theo ý mu n, nh n chu i “b ng ch ng công vi c” làm b ng ch ng cho nh ng gì nh thông thư ng, và ph i m t chi phí cao hơn đ th c hi n các thanh toán không th đ .

Cn ma ro cht n, lm du bt ci nng khng khip ca min ty t Qung. Ci th nng nng nh rang kh m lnh ca tiu on sut nhiu ngy m lm li a pho ln tn ngn ni Cho Ln trin khai trn a, ch lnh pht ha, tiu dit c im C Tang, m ng cho i qun tin vo gii phng huyn l Qu Sn. Trong ma, t quan n lnh, tt thy trn trung nh nhng, tha th tm mt v ung th nc ngt tri cho qun i nhng ci bng lp kp ang thm cm, thm sn. Ngi ta khi ci trung ra ri th ai cng hin kh, hn nhin n k l. Vy nn khi D trng An chy n bn Lun, dng ngi lng khng, ca n kia th lng thng bn i, khc hn vi D trng An oai nghim, tht ra la thng ngy, anh khng sao nhn c, ci n gp ngi, tht rut. Nh n tn gii thch tht kho, mnh l qun gii phng, khng c lm g vi phm chnh sch dn vn - R! Lun cht hiu ra tnh cht nghim trng ca s vic. Anh nhao i tp hp m lnh trinh st ang ta ra a nghch nh qu s, tn dc vi lnh pho th tng khu i. Ai ny ch mc c chin qun x ln, mang theo dy thng, dao gm v sng ngn, nom hung d chng khc g thm bo ngy.

Ti ni: Bnh bc tuy nng, nhng cha n ni tht vng, bc chu kh vo bnh vin cho ngi ta cha, tri no ph lng bc. Thnh thong ti li vo thm bc. T khi H Ni i ra n by gi, tin nong c bao nhiu ng Dng vn gi ti khng bit.

Anh em dn d nhau xong th xe hi n, ng Trn Vn n a ng Dng vo bnh vin. Lc y ti vn nm mt mnh trong phng khch sn, tnh cnh mi th thm lm sao; li nh bi th tht ngn t tuyt ca Vi Trang i ng ti va dch xong: Than thn xa l qu ngi Li cng ngi c bn tri chia tay Trng tn qun khch sm mai Tnh say ai cng l ri t m. Khi y c mt ngi Vit Nam kh gi Chiu Nam o lu, thng em xe hi n a ti i chi cho bun. Mt hm n cm ti ri ngi y a ti ra b bin ngi xem trng ln, ti thy cnh ng lng th, mi vnh mt bi ng ngn rng: Chiu Nam ng t khch H Bc nh qu hng Mt bin l nh sng Gc tri chnh chch gng Thn gi au nn Bn c bnh cng thng To ha chi khm qu Trung trinh cng on trng!

Ti t lm th, khi cao hng lm mt vi bi, nghe n vn tht th nh th, nn khng hay lm. Khi mi vo bnh vin, ngi Nht ng Dng nh bnh vin chung, nm bung ring ca cc tng hiu, v i i rt t t.

Bnh nc tuy c , nhng bnh phi th mi ngy mt nng thm. Ngy 13 thng mt, ti cng my ngi bn khc vo thm ng Dng va ng ngy ng phi dn sang phng ring rng ri mt m. Chng ti thy ng phi sang phng rng nh th ai ny u lo, nhng khng dm ni ra. Dn sang phng mi ri, chng ti ngi chi mt lc, ti hi ng Dng rng: Ti nghe bc c ngi con lm y s Si gn tn l g v a ch u ng ni: N lm nh thng Ch Qun gn Si gn nhng khng nn cho n bit lm g.

Ti bin tn v a ch ngi con ng Dng phng khi c xy ra s g chng may ti c th bo tinh cho bit. Khi ang bi ri lo bun nh th, vo khong u thng chp dng lch, t lnh b Nht cho vin trung y n ni rng c lnh bn ng Dng sang cho ng Dng v ti i Bng Cc. Ti ni ng Dng ang au nng nm bnh vin, i lm sao c.

Nu ng Dng i khng c, th hy nh vic y li. Th l chuyn i Bng Cc ao c mi nay li khng thnh. Mi lc ng bnh vin v cho chng ti bit bnh tnh nguy lm. Qua n ngy mng 10 thng chp hi 14 gi ri, mt ngi lnh t lnh b Nht n tm ng n, bo ng phi vo ngay bnh vin, ng Dng nguy lm.

Nghe ni chng ti bit l tin d. Th l xong mt i ngi ch s Vit Nam, ln ln trong cuc cch mnh mu s c lp cho nc nh.

Khi xa ti c i thi Hng, bi mt qu, bit l , m ri thit. Chng ti ni: By gi ng th bi mt qu xem. Sng ngy hm sau, ng vui mng bo chng ti: - V, chng ta sp c v. Theo ci ngha ci cu y l chng ta sp c v.

Vic tin hay khng tin qu bi l chuyn khc, y ti ct ly mt chuyn cn con m chng thc ci lng mong mi ca chng ti lc y l ai cng mun chng c v. Trc ba ngy khi ng sp mt, ng c vit mt bc th rt di bng ch nho a cho t lnh b Nht, ni ng cht th xin ngi Nht cho hi tng, ngha l em nm thy xung bin.

Vy xin theo l nh binh Nht lm l ha tng ng Dng nh mt ngi chin s t trn. Ti ni rng: ng Dng mt i v nc tranh u, tuy khng t trn cng nh t trn. Nay nh binh Nht i ng Dng nh th, chng ti rt cm t. Ring v phn ti, th tht l su thm. Lc i th hai ngi vi nhau, nay mt mnh ti, li au yu cha bit sau ny ra sao. K sao xit ni thm su. Chng ti ch mt 15 ngy mi c tin bn ng Dng sang cho chng ti i Bng Cc. Trc nh ch c tu bay th i ngay. Sau ni tu bay khng c phi i xe la. Chng ti ngh i li no cng c, c i cho xong. Ngy khi hnh nh l mng 5 thng ging nm , ri li ln la n ngy 16 mi i c.

Tra ngy 16, cm xong th xe hi n a ra nh trm xe la, ch n 3 gi chiu xe mi chy. Thm cnh ca ti l phi mang ci hp ng hi ct ca ng Dng i theo. Ti au phi nm trn nhng thng hng xp trong nhng toa bc st, nng nh ci l t la.

Kh th kh tht, nhng ngh c ra khi ci a ngc Chiu Nam o l mng ri. V li chng ti thy nhng tng hiu ca Nht cng i nh th c, th mnh cng an i m vui lng.

Mt ngi h s quan v ba ngi lnh Nht a chng ti i, u ht lng trng nom, i n u h lo cm nc khng thiu thn g. Dc ng li hay c bo ng, mi khi nh vy phi chy np vo trong rng da thnh ra d nh trc ch 4 ngy n ni, m chuyn chng ti i phi n 10 ngy.

C mt iu l, l bn ta thy ni khi qun Nht nh ly t M Lai c nhiu ch b tn ph, th m dc ng chng ti khng trng thy vt chin tranh u c, ch tr nhng ch b tu bay M mi sang nm bom m thi. Th ra qun Anh lc u khng chng gi g my, ch nh qua loa ri rt lui. Xe la i n ch cch Bng Cc cy s, c ci cu ln b tu bay M bn v tan, xe la phi dng li ri d hng ha xung xe cam-nhong ch v Bng Cc.

Xe cam nhong a chng ti n t lnh b Nht Xim. Chng ti vo y, ngi ung chn nc, ri c ngi Nht i xe hi khc a chng ti n nh ring ngoi kinh thnh. Ci hp ng di hi ca ng Dng B Trc th trong phng ngy m hng n th phng.

Song c chng mi ngy, ngi trung y vi chng ti v Si gn. Ti ngh mnh y cha bit ra th no, chi bng nh ngi Nht y em hi ct ca ng Dng v Si gn, ri s giao li cho con ng y Ch Qun chn tm ch no , sau ny s hay. Ti ng li vi ngi trung y Nht, ng y vui lng nhn gip ngay. Th l vic ng Dng tm yn. Ngi ni chuyn mi r ng khng phi l ch n in nhng c thu c mi mu rung v con ln hi lm n. Ti trng ng V Mn Kin ging ng lo nh qu ta. Ni n vic chnh tr th ng chng c kin g.

Cng nh l sau ti thy nhng ngi cch mnh Vit Nam ta bn Tu, nghe tuyn truyn th tng l h c c s chc chn, lc bit r s thc, tht l bun. Ti k cu chuyn ra y ct ngi ta bit r s thc, ng c nghe nhm tin lm. Mnh l ngi mt nc hn yu, ra ngoi khng bit nng ta vo u, thnh ra thng hay b cc kh m khng lm c vic g ra tr. Thnh Bng Cc, xa kia thng gi l thnh Vng-Cc l kinh ca nc Xim, mt thnh th rt ln, c th ln gp nm gp by ln H Ni, dn c rt tr mt c cc th ngi, nhng phn nhiu l ngi Tu lu nhp tch nc Xim.

Hng ngi y rt hot ng v ng kinh t v chnh tr. Tr khu nh vua, cc cung in lm theo li c, nh mt tng, mi dc, nc nhn, c cc kiu trang sc c bit ca Xim. C nc Xim, hnh nh ch kinh l c s sinh hot rt no nhit m thi, ngoi ra vng thn qu, theo dc ng xe la i t Tn Gia Ba n Bng Cc, khng thy c thnh th ln no c. Thnh thong thy nhng hng da la tha vi nhng n tru rung, hoc ni ven rng cy th thy nm by con tru ko g.

Sóng ở đáy sông

Ngi Xim cng mt ni ging vi ngi Tu, ting ni cng hi ging nhau. Gn hu ht dn trong nc theo Pht gio tiu thng nh Cao Min v Tu. Nhng ngi Xim An Nam c y c n ba bn vn ri rc cc min gn bin gii ch khng c my ngi kinh. V chng ti sang Bng Cc mt cch b mt, thng phi trong nh t khi i ra ngoi, nn ch bit qua loa th thi.

Chng ti Bng Cc, bn ngi mt nh ang vui v, n ngy mng 6 thng hai th xy ra mt vic khng ng, lm chng ti li phi chy vo bnh vin nh binh ca Nht. Ci tiu cng ngh y ang tin hnh, th c mt thiu nin Vit Nam tn l Tn, nhp tch dn Xim, cng lm inh nh ng Sm em bn h. Mi khi n cui thng c tn Thun i lnh tin, ri v ca ai bao nhiu th n ly. Chuyn y, my hm trc thy ng Sm ni nh cho chng ti bit, nhng vn tng l tn Thun i chi u cha v, ch n khng n ly tin ca c bn.

Song c nh chng ti bit th ng Sm khng c dnh dng g n vic tn Thun ly tin trn i, m tn Thun cng khng bao gi n nh chng ti. Chiu ngy mng 6 thng hai, bn chng ti vi ng Sm ang ngi ni chuyn, c c vin i y Nht nh, thy my ngi hin binh Xim vo xin php tm tn Thun. Vin i y Nht ra tip mt lc ri thy hai ngi hin binh Xim v tn Tn vo ch chng ti ngi, ni i tm tn Thun.

Vic y xy ra xong, chng ti c bo vin i y Nht rng chng ti y l phi du kn m nay cho hin binh Xim vo trng thy nh th, nh c vic g th sao. Mi n 9 gi ti mi thy vin y v vi ba ngi hin binh Nht n canh nh. Chng ti thy th bo nhau: c mt t vic nh th lm g m phi cho lnh n canh nh.

Vo khong 2 gi sng ngy mng by chng ti ang ng, cht nghe ting xe hi v ting ni x xo, khng bit r vic g. Mt lt thy vin i y vi chng ti vo nh thc c dy, ni c s nguy cp, phi i ngay. Hi i u, vin y khng ni. Ngh y n 8 gi ti, h em chng ti n bnh vin nh binh ca Nht ngoi.

iso_22000_la_gi_2836 - ISO 22000 l g ISO 22000 l tiu chun...

By gi ngi Nht em c ng Sm vo vi chng ti trong mt ci phng kh rng. Chng ti khng hiu ti sao ngi Nht li dng cch phng b b mt nh th. Chng ti y vi mt i sng t ngt, quanh qun trong phng ring, chiu chiu ra vn do chi mt lc ri li v nm, h c bo ng tu bay th chy ra chui xung h. Chng ti lc y chng ngh g c, ch mong ngi Nht cho chng ti v nc.

Nhng mi chng thy tinh tc g khc. Chng ti thy cch ngi Nht i i vi ngi bn x lm chng ti tht vng. Ai cng mong chng c v nh cho yn phn m thi. Chng ti xt ra l lc u theo k hoch ca ngi Nht mun bt p ngi Php ng Dng phi hp tc vi h thu mi iu tin li v vic chin tranh. H tnh rng nu lc cui cng m h c thng li, th tnh hnh chnh tr ng Dng t nhin s gii quyt theo nh ca h. V th cho nn trong hn bn nm qun Nht ng ng Dng vn khng khiu khch g vi qun Php. Ngi Nht lc y phi tm cch phng qun ng Minh c b ln ng Dng chng.

V by gi ngi Php ng Dng ngm ngm t chc s khng chin tip ng qun ng Minh. Ngi Nht bit mu y, bn quyt nh qun Php thu quyn phng gi c dy t ng Dng l a th rt quan trng v ng hnh binh c vng Nam.

Qun Php lc y cng d b c mi ng, nhng v th lc khng v lng dn bn x khng theo Php, nn thnh ra tht bi. Qun Nht li bit xp t mi vic chu o hn, nn vic tn cng ca h c thng li ch trong khong my ngy ton th t ng Dng vo tay h.

Chng ti lc y c ch i Bng Cc, cht n ngy 29 thng ba c mt vin trung y Si gn sang Bng Cc, n bo chng ti rng c tu bay sang n v. Ti ngc nhin hi: Sao ch c mt mnh ti? Chiu hm y t lnh b Nht Bng Cc t tic i tt c my ngi chng ti v mi ni chuyn hm mng 7 thng hai trc phi a chng ti n bnh vin l v c tin n c thch khch nh n git chng ti. Nghe ni th chng ti cho l mt s tng tng thi, ch chng ti c lm g m ngi ta phi dng n th on y. Tic xong v ng, sng sm dy, i ra trng bay n 9 gi 15 my bay ct cnh.

Ngi ni chuyn mt lc ri sang gp bn trung tng tham mu trng ca b t lnh Nht. Trung tng ni: ng Phm Qunh v cc ng thng th c t chc c ri. Ti ni vi trung tng rng: Ti khng c hot ng g, v khng c phe ng no c. Xin cho ti ra H Ni thm nh v ung thuc. Lc y ti cn au, ngi gy m, ch mong v nh yn ngh, dng bnh. Trung tng ni: l ca vua Bo i mun hi ng v vic lp chnh ph mi, ng c ra Hu ri s bit. Ti bn nhn li ra Hu. Ngi ni chuyn vi trung tng v i t Nht, c ngi trung y Nht thng ngn bng ting Php, hn mt gi v tnh th nc Vit Nam.

Ti c thnh thc ni thng, khng king d, v ti khng c mu cu g thnh ra trong lng thn nhin. Trung tng hi ti rng: ng c quen ai Si gn v tm vi ngy trc khi i ra Hu khng? Ti ni: y ti khng c quen ai. Trung tng bo trung y a ti n nh Tng H, ch nh i Nam cng ty. C c bit tin g khng?. Ngi Nht l qu, h chng cho chng ti bit g c.

Ti va thy trong b t lnh ni Hu cc b thng th t chc ri. Vua Bo i gi ng Hong Trng Phu vo bn vic lp chnh ph mi. Sao ngi Nht khng cho ti bit? Ngi ni chuyn qua loa vi cu, ri ng Dim ng dy ni: Ti phi vo t lnh b c cht vic, sng sm mai ti li v Vnh Long. Ti li Si gn ba ngy, bit c ng C Bi Khi, anh nh ti, nhng ti qun mt a ch. Xe la lc by gi ch c nhng toa hng ba v hng t, ch khng c nhng toa hng nht v hng nh na.

Song ngi Nht ly mt toa hng nht c hai ci gh di cho ti i vi vin thiu y v mt ngi Nht lm thng ngn ting Vit Nam.

Waka  Ebook & Audiobook - AppRecs

Khi xe la ngh Nha Trang, ti gh vo nh ng ng Phc Thng coi xe la vng y, v n cm y. Ri ti xin v nh ng Hn ngh. Tnh ng Urab rt vui v, ng ni rng: K qu, khi ti tr v, i qua s hin binh Nht, nhn c t vic gh vo y thy c mt ngi con gi bit ni ting Nht, ni nh qua Xim tm cha. Ti hi th chnh l con c. Ngay lc y con v r ti ngoi chy vo, mng r khc lc. Vua Bo i bit tin y, cho dn ci nh ca vin i y Bon trc trong thnh cho chng ti ng tm. Lc y ti cng cha bit r tnh th ra sao, ch inh ninh ch sau khi vo yt kin vua Bo i ri xin v H Ni dng bnh.

T trc ti khng bit vua Bo i l ngi nh th no. V trong thi bo h ca nc Php, hnh nh ngi chn nn khng lm g c, ch sn bn v tp th thao.

Hm mng 7 thng t ti vo yt kin thy c v trang nghim v ni nhng iu rt ng n. Ngi ni: - Trc kia nc Php gi quyn bo h nc ta, nay khng gi c nc cho ta, qun Nht nh , vy nhng iu trong hip c nm khng c hiu qu na, nn b thng th tuyn hy hip c y. Trm phi ng vai ch trng vic nc v lp chnh ph i ph vi mi vic.

Ti tu rng: - Vic lp chnh ph, ngi nn dng nhng ngi d nh t trc, nh Ng nh Dim chng hn, c t chc sn sng. Ti nay th phn gi yu bnh tt, phn th khng c ng phi v khng hot ng v chnh tr, ti xin ngi cho ti v ngh. Ngi ni: - Trm c in thoi gi c Ng nh Dim v, sao khng thy v. Vy hoc c s g sai lc chng. Cn ti th xin ngi cho ra Bc. Ti ch n gn mi ngy. Trc th c vn Nht ni cha bit ng Dim u, sau ni ng Dim au cha v c. Vua Bo i thy tnh th ko di mi cng st rut, triu ti vo bo ti chu kh lp chnh ph mi. Ngi ni: - Trc kia ngi mnh cha c lp.

Nay c c hi, tuy cha phi c lp hn, nhng mnh cng phi t ra c t cch c lp.

Nu khng c chnh ph th ngi Nht bo mnh bt lc, tt h lp cch cai tr theo th l nh binh rt hi cho nc ta. Vy ng nn v ngha v c lp thnh mt chnh ph lo vic nc. Ti thy vua Bo i thng minh v am hiu tnh th, lin tu rng: - Nu v quyn li ring ti khng dm nhn chc g c, xong ngi ni v ngha v i vi nc, th d sao ti cng c ht sc.

Vy xin ngi cho ti vi ngy ti tm ngi, h c th c ti xin tu li. Ti ra bn vi ng Hong Xun Hn tm ngi xng ng lm b trng. Nguyn tc ca ti nh trc l la chn nhng ngi c hai iu kin. Mt: phi c hc thc v t tng v mt chnh tr, hai: phi c c hnh chc chn dn chng knh phc.

Cch la chn nh th cng kh, v t lu nay ch c nhng ngi mm lng kho th phng mi c ngi cao, quyn c, cn nhng ngi ngay chnh n np u u, t khi bit c. Ngi xu danh trc li th rt nhiu, nhng khng phi l ngi ng ni nhng vic trong thi k kh khn nh ngy hm nay. Ngoi nhng lc lm nhng cng vic hng ngy phi lm, khi ri ri gp nhng bn thn, ni n chuyn thin h s v vic nc nh, th ti cng ni chuyn phim v mong cho nc nh chng c gii phng.

Thng ti gp ngi Php, ti cng ni thng rng: Song l mt ci mng tng khng th c trong i ny, l i y nhng s tham, sn, si, cho nn nhn loi phi chu bao nhiu ni au bun kh no. M cn phi chu khng bit n bao gi mi thi! Trong khi nc Php ang b ci nn chin tranh, ngi Php i vi ngi Vit Nam khng i thi cht no, m ngi Nht th li mun li dng lng i quc ca ngi Vit Nam quyn d ngi ta theo mnh.

Ngi Vit Nam khng phi l khng hiu ci tm a ngi Nht, song c nhiu ngi mun tha ci c hi hin ti m ph v ci khun kh b hp n rng buc mnh bao lu gy ra ci khng kh mi, ri sau th no cng tm cch i ph. Phn nhiu ngi tr thc trong nc u c ci quan nim y, nhng v th lc khng , cho nn khng ai hnh ng g c, tr mt bn ngi hoc v lng nng ny, hoc v lng ham danh li chy theo ngi Nht.

Nc Nht Bn trc vn l mt nc ng vn ng ha ng, nhng v sau theo u Ha, dng nhng phng php qu quyt m rng ch ngha quc ca h, trc thn tnh Cao Ly v Mn Chu, sau li mun xm lc nc Tu v cc nc khc ng b ngi u Chu chim gi. Ngi Nht tuy dng khu hiu ng minh cng nhc v ly danh ngha gii phng cc dn tc b h hip, nhng thm l mun thu ht quyn li v mnh.

Bi vy chnh sch ca h thy y nhng s tri ngc, ni mt ng lm mt no. Ci chnh sch y l chnh sch b o rt thnh hnh th gii ngy nay. Dng li nhn ngha nh ngi ta vo chng ca mnh m thng tr cho d, ch s thc th ch v li m thi, khng c g l danh ngha c.

Trong hon cnh kh khn y ti phi nn mnh ngi yn. Song mnh mun ngi yn m ngi ta khng cho yn. Ht ngi ny n ni chuyn lp hi ny, ngi khc n ni chuyn lp ng n.

Bi vy i vi ai, ti cng ly lng ngay thng m p li, nhng khng ng vi ai c. Vo khong cui nm Canh Thn sau khi qun Nht vo ng ng Dng ri, c nhng ngi Nht ni l gio s nhng trng cao ng bn ng Kinh sang kho cu v vn ha thng n tm ti hi v lch s v tn gio v Tuy nhng ngi y khng ni g n vic chnh tr, nhng ai cng bit l h i d xt tnh nhng nhn s trong nc.

Sau c nhng ngi Nht khc cng hay n ni chuyn, mt i khi c ni n vic chnh tr, ti chi ngay rng ti khng lm chnh tr. S i li ca nhng ngi Nht lm cho ngi Php n ti.

C khi thy c ngi rt m mui n bn lm nhng vic bt chnh gi ti vo chng php lut, v thng li thy cc thm t ng rnh lun lun trc ca. Ti thy ng Trc c nhit tm yu nc th cng vui lng tr chuyn v dn ng phi cn thn, ng c hp tp m mc mu gian. Song ng tin ngi Nht c th gip c mnh. Vic nh nhng nh th mt ri ng i Si gn v trong y chng hai thng mi ra. H Ni thng cng c s bt b nh th, nht l vo khong thng mi nm c my ngi i lm vi phi b Nht Bn b bt, ngi trong thnh th nn nao c ln.

Cht n ngy 25 thng mi, ng Nguyn Trc Si gn ra, c n thm con ti v gp ti trong mt chc lt, ni chuyn qua loa vi cu, ri ng ni vi hm ng s v Thanh Ha.

Cha xong nhng bn p, ngi ni chuyn phim n by gi, th ti li i b t ph Hng Bng v n Nh Ru vi vi ngi bn cng i mt ng. Chiu ngy 27 thng mi, cng nh mi ngy, ti v n u ph Nh Ru th thy ngi nh chy tt t n ni rng: Ti ngh bng: Ti v n nh th thy my ngi hin binh Nht vi mt ngi Nht quen t trc ngi ch.

H thy ti lin hi ngay rng: Cn ngi Nht quen li, ni rng: Chi bng ng hy sang tm bn nh ti gn y. Nu mai khng c vic g, th ng li v. Lc y ti nhn ra ca thy hai ngi ging nh mt thm ng ngoi dm vo. Ta hy lnh i mt m cng khng sao. Ti nhn li sang ng bn nh ngi Nht quen. Sang nh ngi Nht y, ti dn ng cho hin binh Nht bit. Ngi Nht y ha s gi li. Mnh khng mun lm g c, m li b ngi ta ng vc, ri y ra sa R tht t bng ni trn phong ba. Sng hm sau, ti ang trong bung thy my ngi hin binh Nht em xe hi n bo c lnh n ti v khch sn ca nh binh Nht!

Nghe hai ting c lnh, bit l mnh khng sao t chi c na. Ti trch ngi Nht quen rng sao ng ha vi ti khng cho hin binh bit, m li cn i bo hin binh n? Ngi y ni: V vy ti phi cho hin binh bit. Thi nh theo s phn, ti ln xe i n khch sn ca Nht. Ti trng thy ng Dng, ci bo: Sao bc li vo y?. Nghe u ngoi ph h bt lung tung c, cha bit r nhng ai. Sau mt lc chuyn tr v tnh cnh ca nhau, ng Dng ni: By gi chng ta lm vo cnh ny tht l kh qu. D ri ra chng ta c v nh na, ngi Php cng chng yn.

Chi bng chng ta ni vi hin binh Nht cho chng ta ra ngoi gp ng Cng , ta s bn cch lm vic g c ch li cho tng lai nc nh. Chng hn l c ln np trong nc, cho ngi Php chc bt b. Ti nghe ng Dng ni cng bi tai, lin bn nhau vit th xin ngi Nht gip chng ti ra ngoi. Cch my hm, vin thiu t hin binh Nht H Ni n thm chng ti v ni: Vic cc ng xin ra ngoi l rt phi, ti vo Si gn hi kin t lnh b trong y, lnh trn nh th no, ti s ni cho cc ng bit.

Chng ti i khch sn n gn ba tun l, vin thiu t mi tr v v n ni cho chng ti bit: Cc ng ra y ri ng Cng cng sp v y cng cc ngi khc na s hp nhau lm vic, rt l thun tin. Chng ti ngh min l mnh thot ra khi ci cnh eo hp ny l c, vy c ra Chiu Nam o cng ch sao. Chng ti nhn i. Chng ti i xe la vi mt ton lnh Nht vo Si gn. Trc ht n nh hin binh Nht mt 12 ngy, ri sau nh ca hiu i Nam cng ty 19 ngy. Sau khi chng thi vo Si gn c tm chn ngy, xem bo bit l ci nh khch sn Nht Bn chng ti trc, b tu bay M nm bom ngy mng 9 thng 12 nm , ng vo gia ci phng chng ti.

Lc y chng ti ch mong chng n ni t chc cng vic lm ca mnh. Ngi ta thng c ci tnh l, l ang gia lc chin tranh nh th, m vn tng tng Chiu Nam o nh Singapour ngy trc, ri d nh s mi ht thy nhng chnh khch lu vong ngoi v y cng nhau m tr tnh mi vic. Ng u khi n Chiu Nam o ri, mi bit ci o khi xa thnh vng bao nhiu, th by gi tiu ty by nhiu. S i li vi cc x ngoi, ngi Nht kim sot nghim mt, thnh ra khng giao thng c vi u c. Lc chng ti Si gn, bit c hai chnh khch Vit Nam nam b sang bn y, cho nn khi tu gh vo bn chng ti c rn c trng xem c ai l ngi Vit Nam ra n mnh khng.

Trng chng thy ai bun bc bao nhiu, li thy my ngi Nht a chng ti i gia ci thi b mt. H a mnh n u cng chng bit, trong bng ch lo h em chng ti vo nh hin binh nh Si gn th cc qu. Thi th liu th liu cho n cng. Lc u cn hng th i xem y xem , v gp my ngi Vit Nam sang lm vic, hoc bun bn hay lm thuyn th, ri v s chin tranh m mc nghn bn y. Ai ny u vui mng n mi. Gp nhau nh th lm cho chng ti khuy kha t nhiu, song cng khng lm cho chng ti qun c s nh nh nh nc.

Vic iu khin, phng b v cai tr trc tay ngi Anh, sau c ngi Nht. Vic bun bn v nhng cng ngh phn nhiu tay ngi Trung Hoa, cn ngi bn x ch lm nhng ngh nh mn nh chi li v trng trt rau khoai pha ngoi thnh th.

Ph x trong thnh th chia lm hai khu: Ngoi mt vi ni c phong cnh kh quan, cn l nhng ni bun bn v n chi ch khng c di tch g ng xem. T khi chng ti vo khch snh Nht Bn H Ni cho n khi sang ti Chiu Nam o, trong c chng ti tnh ton d nh bao nhiu cng vic phi lm, no bo ch, no y ban ny y ban n. H lc no trong c ny ra mt tng g, th tng nh thy s thc hin ra trc mt ri. Chiu Nam o hn mt thng chng thy g khc, sng nh chiu, bn ngi li thi vi nhau.

Nhng ngi m Nht ha hn s a ra, cng chng thy ai, ni chn nn ngy mt tng thm, ngh mnh mc vo ci cm khng sao g c. V ng vt cht, th trc bn chng ti hai bung ln trong cn nh hai tng ln xung d dng. T thng t dng lch tr i, ch khch sn bo chng ti dn sang nh ln tng th nm, thang my ch chy c gi m thng li h hng, thnh ra phn th nng nc phn th tro thang nhc mt phn th thy cng vic chng c g lm, s n ung lc u ngy ba ba cn c sung tc, sau dn thiu go, thiu n, c khi trong ba ba phi hai ba n m bt sn nu vi ni si.

S n ung thiu thn, hon cnh u hiu, tm tnh su mun, li ngy ln thang xung thang nhc mt, chng bao lu ti mc bnh mu bc ln u. Thuc thang li khng c, ch c my ngy ly bt mu ra mt ln. Thy thuc nh binh Nht cha mi khng khi, ti phi cha thy thuc ngoi.

C cu chuyn t nhin m thnh ra bun ci: Thi th vic sng thc ph mc tri xanh ta c c d d s mnh. Trc th mi khi ti c cn chng mt, ng trng nom thuc thang, sau dn ng thy trong ngi mi mt, v mt i khi c ho nm ba ting. Ti hi ng ni khng vic g.

Ti tin li ng bit thuc, v thng ai au yu ng vn bc. Chng ti thy t nm tr i, qun Nht nh cc ni thng c bi trn, Chiu Nam o li l ni chin a, lng thc cn kh, m bn Xim th go thc nhiu v nhiu ngi Vit Nam bn y. Chng ti lin lm ci th xin qun i Nht cho v Bng Cc. Th gi i c my ngy, by gi vo khong thng chn dng lch, ch khch sn khng hiu duyn c g li bo chng ti dn v hai ci bung c rng ri v mt m hn. Mt hm ng Dng ang ngi dch th vi ti, t nhin thy ng ln cn nc.

Nc mi khng thi, ung thuc g cng khng khi. Chng ti khuyn ng nn i n thy thuc nh binh Nht xem r bnh tnh ra sao. Sau cn nc c lun mi c ngy v m, nhc mt v cng, ng mi chu i n bnh vin cho thy thuc xem. Thy thuc bnh vin em chiu in xem phi, th ra ng mc bnh ph nham, l bnh ung th trong phi.

Ngi Nht bo ng phi vo nm bnh vin, ng khng mun vo, ni rng: Trong bn ngi chng ti, c ng n bit t nhiu ting Anh v ting Nht. Chng ti ni mi, ng Dng mi chu vo bnh vin. Ti nut khng tri, phn th thng bn, phn th ngm ngi v s phn. Lc mi i tuy c nhiu iu cc kh, nhng lng cn cha nhiu hy vng v cng vic lm, thnh ra vn hng hi. Nay bao nhiu hy vng y thnh ra ngn khi bay tan, li nh nhng lc i ng, i no, lo s c nhau, gip ln nhau, by gi chng may ti au yu cha khi m bn li mc phi ci bnh nguy him tnh mnh cha bit ra sao.

Hai ngi ngi i din khng ni nng g m ti chc rng cng ng mt ngh nh nhau thnh ra trc hai bt m bt sn, ch c bn dng l tun ma. Ti ni: Bnh bc tuy nng, nhng cha n ni tht vng, bc chu kh vo bnh vin cho ngi ta cha, tri no ph lng bc. Thnh thong ti li vo thm bc. T khi H Ni i ra n by gi, tin nong c bao nhiu ng Dng vn gi ti khng bit.

Anh em dn d nhau xong th xe hi n, ng Trn Vn n a ng Dng vo bnh vin. Lc y ti vn nm mt mnh trong phng khch sn, tnh cnh mi th thm lm sao; li nh bi th tht ngn t tuyt ca Vi Trang i ng ti va dch xong: Than thn xa l qu ngi Li cng ngi c bn tri chia tay Trng tn qun khch sm mai Tnh say ai cng l ri t m.

Khi y c mt ngi Vit Nam kh gi Chiu Nam o lu, thng em xe hi n a ti i chi cho bun. Mt hm n cm ti ri ngi y a ti ra b bin ngi xem trng ln, ti thy cnh ng lng th, mi vnh mt bi ng ngn rng: Ti t lm th, khi cao hng lm mt vi bi, nghe n vn tht th nh th, nn khng hay lm.

Khi mi vo bnh vin, ngi Nht ng Dng nh bnh vin chung, nm bung ring ca cc tng hiu, v i i rt t t. Bnh nc tuy c , nhng bnh phi th mi ngy mt nng thm.

Ngy 13 thng mt, ti cng my ngi bn khc vo thm ng Dng va ng ngy ng phi dn sang phng ring rng ri mt m. Chng ti thy ng phi sang phng rng nh th ai ny u lo, nhng khng dm ni ra. Dn sang phng mi ri, chng ti ngi chi mt lc, ti hi ng Dng rng: N lm nh thng Ch Qun gn Si gn nhng khng nn cho n bit lm g. Ti bin tn v a ch ngi con ng Dng phng khi c xy ra s g chng may ti c th bo tinh cho bit. Khi ang bi ri lo bun nh th, vo khong u thng chp dng lch, t lnh b Nht cho vin trung y n ni rng c lnh bn ng Dng sang cho ng Dng v ti i Bng Cc.

Ti ni ng Dng ang au nng nm bnh vin, i lm sao c. Nu ng Dng i khng c, th hy nh vic y li. Th l chuyn i Bng Cc ao c mi nay li khng thnh. Mi lc ng bnh vin v cho chng ti bit bnh tnh nguy lm.

Qua n ngy mng 10 thng chp hi 14 gi ri, mt ngi lnh t lnh b Nht n tm ng n, bo ng phi vo ngay bnh vin, ng Dng nguy lm. Nghe ni chng ti bit l tin d. Th l xong mt i ngi ch s Vit Nam, ln ln trong cuc cch mnh mu s c lp cho nc nh.

Ti thng khng tin s bi ton, nhng ti nghim thy bi Kiu lm lc hay lm. Khi xa ti c i thi Hng, bi mt qu, bit l , m ri thit. Chng ti ni: By gi ng th bi mt qu xem. Sng ngy hm sau, ng vui mng bo chng ti: Vic nh tm thong dong, Tinh k dc d mong v. Theo ci ngha ci cu y l chng ta sp c v.

Vic tin hay khng tin qu bi l chuyn. Trc ba ngy khi ng sp mt, ng c vit mt bc th rt di bng ch nho a cho t lnh b Nht, ni ng cht th xin ngi Nht cho hi tng, ngha l em nm thy xung bin. L hi tng phi c tu b m nay ang lc chin tranh, tu b bn vic khc, rt khng tin.

Vy xin theo l nh binh Nht lm l ha tng ng Dng nh mt ngi chin s t trn. Ti ni rng: Nay nh binh Nht i ng Dng nh th, chng ti rt cm t. Ring v phn ti, th tht l su thm. Lc i th hai ngi vi nhau, nay mt mnh ti, li au yu cha bit sau ny ra sao. K sao xit ni thm su. Chng ti ch mt 15 ngy mi c tin bn ng Dng sang cho chng ti i Bng Cc. Trc nh ch c tu bay th i ngay. Sau ni tu bay khng c phi i xe la. Chng ti ngh i li no cng c, c i cho xong. Ngy khi hnh nh l mng 5 thng ging nm , ri li ln la n ngy 16 mi i c.

Tra ngy 16, cm xong th xe hi n a ra nh trm xe la, ch n 3 gi chiu xe mi chy. Thm cnh ca ti l phi mang ci hp ng hi ct ca ng Dng i theo. Ti au phi nm trn nhng thng hng xp trong nhng toa bc st, nng nh ci l t la. Kh th kh tht, nhng ngh c ra khi ci a ngc Chiu Nam o l mng ri.

V li chng ti thy nhng tng hiu ca Nht cng i nh th c, th mnh cng an i m vui lng. Mt ngi h s quan v ba ngi lnh Nht a chng ti i, u ht lng trng nom, i n u h lo cm nc khng thiu thn g.

Dc ng li hay c bo ng, mi khi nh vy phi chy np vo trong rng da thnh ra d nh trc ch 4 ngy n ni, m chuyn chng ti i phi n 10 ngy. C mt iu l, l bn ta thy ni khi qun Nht nh ly t M Lai c nhiu ch b tn ph, th m dc ng chng ti khng trng thy vt chin tranh u c, ch tr nhng ch b tu bay M mi sang nm bom m thi. Th ra qun Anh lc u khng chng gi g my, ch nh qua loa ri rt lui. Xe la i n ch cch Bng Cc cy s, c ci cu ln b tu bay M bn v tan, xe la phi dng li ri d hng ha xung xe cam-nhong ch v Bng Cc.

Xe cam nhong a chng ti n t lnh b Nht Xim. Chng ti vo y, ngi ung chn nc, ri c ngi Nht i xe hi khc a chng ti n nh ring ngoi kinh thnh. Ci hp ng di hi ca ng Dng B Trc th trong phng ngy m hng n th phng. Song c chng mi ngy, ngi trung y vi chng ti v Si gn. Ti ngh mnh y cha bit ra th no, chi bng nh ngi Nht y em hi ct ca ng Dng v Si gn, ri s giao li cho con ng y Ch Qun chn tm ch no , sau ny s hay.

Ti ng li vi ngi trung y Nht, ng y vui lng nhn gip ngay. Th l vic ng Dng tm yn. Ngi ni chuyn mi r ng khng phi l ch n in nhng c thu c mi mu rung v con ln hi lm n. Ti trng ng V Mn Kin ging ng lo nh qu ta. Ni n vic chnh tr th ng chng c kin g.

Cng nh l sau ti thy nhng ngi cch mnh Vit Nam ta bn Tu, nghe tuyn truyn th tng l h c c s chc chn, lc bit r s thc, tht l bun. Ti k cu chuyn ra y ct ngi ta bit r s thc, ng c nghe nhm tin lm. Mnh l ngi mt nc hn yu, ra ngoi khng bit nng ta vo u, thnh ra thng hay b cc kh m khng lm c vic g ra tr. Thnh Bng Cc, xa kia thng gi l thnh Vng-Cc l kinh ca nc Xim, mt thnh th rt ln, c th ln gp nm gp by ln H Ni, dn c rt tr mt c cc th ngi, nhng phn nhiu l ngi Tu lu nhp tch nc Xim.

Hng ngi y rt hot ng v ng kinh t v chnh tr. Tr khu nh vua, cc cung in lm theo li c, nh mt tng, mi dc, nc nhn, c cc kiu trang sc c bit ca Xim.

C nc Xim, hnh nh ch kinh l c s sinh hot rt no nhit m thi, ngoi ra vng thn qu, theo dc ng xe la i t Tn Gia Ba n Bng Cc, khng thy c thnh th ln no c. Thnh thong thy nhng hng da la tha vi nhng n tru rung, hoc ni ven rng cy th thy nm by con tru ko g. Ngi Xim cng mt ni ging vi ngi Tu, ting ni cng hi ging nhau.

Gn hu ht dn trong nc theo Pht gio tiu thng nh Cao Min v Tu. Nhng ngi Xim An Nam c y c n ba bn vn ri rc cc min gn bin gii ch khng c my ngi kinh. V chng ti sang Bng Cc mt cch b mt, thng phi trong nh t khi i ra ngoi, nn ch bit qua loa th thi. Chng ti Bng Cc, bn ngi mt nh ang vui v, n ngy mng 6 thng hai th xy ra mt vic khng ng, lm chng ti li phi chy vo bnh vin nh binh ca Nht. Ci tiu cng ngh y ang tin hnh, th c mt thiu nin Vit Nam tn l Tn, nhp tch dn Xim, cng lm inh nh ng Sm em bn h.

Mi khi n cui thng c tn Thun i lnh tin, ri v ca ai bao nhiu th n ly. Chuyn y, my hm trc thy ng Sm ni nh cho chng ti bit, nhng vn tng l tn Thun i chi u cha v, ch n khng n ly tin ca c bn. Song c nh chng ti bit th ng Sm khng c dnh dng g n vic tn Thun ly tin trn i, m tn Thun cng khng bao gi n nh chng ti. Chiu ngy mng 6 thng hai, bn chng ti vi ng Sm ang ngi ni chuyn, c c vin i y Nht nh, thy my ngi hin binh Xim vo xin php tm tn Thun.

Vin i y Nht ra tip mt lc ri thy hai ngi hin binh Xim v tn Tn vo ch chng ti ngi, ni i tm tn Thun. Vic y xy ra xong, chng ti c bo vin i y Nht rng chng ti y l phi du kn m nay cho hin binh Xim vo trng thy nh th, nh c vic g th sao. Mi n 9 gi ti mi thy vin y v vi ba ngi hin binh Nht n canh nh. Chng ti thy th bo nhau: Vo khong 2 gi sng ngy mng by chng ti ang ng, cht nghe ting xe hi v ting ni x xo, khng bit r vic g.

Mt lt thy vin i y vi chng ti vo nh thc c dy, ni c s nguy cp, phi i ngay. Hi i u, vin y khng ni. Ngh y n 8 gi ti, h em chng ti n bnh vin nh binh ca Nht ngoi. By gi ngi Nht em c ng Sm vo vi chng ti trong mt ci phng kh rng. Chng ti khng hiu ti sao ngi Nht li dng cch phng b b mt nh th. Chng ti y vi mt i sng t ngt, quanh qun trong phng ring, chiu chiu ra vn do chi mt lc ri li v nm, h c bo ng tu bay th chy ra chui xung h.

Chng ti lc y chng ngh g c, ch mong ngi Nht cho chng ti v nc. Nhng mi chng thy tinh tc g khc. Chng ti thy cch ngi Nht i i vi ngi bn x lm chng ti tht vng. Ai cng mong chng c v nh cho yn phn m thi. Chng ti xt ra l lc u theo k hoch ca ngi Nht mun bt p ngi Php ng Dng phi hp tc vi h thu mi iu tin li v vic chin tranh.

H tnh rng nu lc cui cng m h c thng li, th tnh hnh chnh tr ng Dng t nhin s gii quyt theo nh ca h. V th cho nn trong. Ngi Nht lc y phi tm cch phng qun ng Minh c b ln ng Dng chng. V by gi ngi Php ng Dng ngm ngm t chc s khng chin tip ng qun ng Minh. Ngi Nht bit mu y, bn quyt nh qun Php thu quyn phng gi c dy t ng Dng l a th rt quan trng v ng hnh binh c vng Nam. Qun Php lc y cng d b c mi ng, nhng v th lc khng v lng dn bn x khng theo Php, nn thnh ra tht bi. Qun Nht li bit xp t mi vic chu o hn, nn vic tn cng ca h c thng li ch trong khong my ngy ton th t ng Dng vo tay h.

Chng ti lc y c ch i Bng Cc, cht n ngy 29 thng ba c mt vin trung y Si gn sang Bng Cc, n bo chng ti rng c tu bay sang n v. Ti ngc nhin hi: Sao ch c mt mnh ti? Vin trung y ni: Chiu hm y t lnh b Nht Bng Cc t tic i tt c my ngi chng ti v mi ni chuyn hm mng 7 thng hai trc phi a chng ti n bnh vin l v c tin n c thch khch nh n git chng ti.

Nghe ni th chng ti cho l mt s tng tng thi, ch chng ti c lm g m ngi ta phi dng n th on y. Tic xong v ng, sng sm dy, i ra trng bay n 9 gi 15 my bay ct cnh. Ngi ni chuyn mt lc ri sang gp bn trung tng tham mu trng ca b t lnh Nht. Trung tng ni: Ti ni vi trung tng rng: Ti khng c hot ng g, v khng c phe ng no c. Xin cho ti ra H Ni thm nh v ung thuc. Lc y ti cn au, ngi gy m, ch mong v nh yn ngh, dng bnh.

Ti bn nhn li ra Hu. Ngi ni chuyn vi trung tng v i t Nht, c ngi trung y Nht thng ngn bng ting Php, hn mt gi v tnh th nc Vit Nam. Ti c thnh thc ni thng, khng king d, v ti khng c mu cu g thnh ra trong lng thn nhin. Trung tng hi ti rng: Trung tng bo trung y a ti n nh Tng H, ch nh i Nam cng ty. Trc ca nh ti c ng Quc X Vit Nam, c ci phng rng trn lu, c sang ngh y tin lm. C c bit tin g khng?. Ti mi v, cha bit g c, chc c tin g th ng bit trc ti. Ngi Nht l qu, h chng cho chng ti bit g c.

Ti va thy trong b t lnh ni Hu cc b thng th t chc ri.

Vua Bo i gi ng Hong Trng Phu vo bn vic lp chnh ph mi. Sao ngi Nht khng cho ti bit? Ngi ni chuyn qua loa vi cu, ri ng Dim ng dy ni: Ti phi vo t lnh b c cht vic, sng sm mai ti li v Vnh Long. Ti li Si gn ba ngy, bit c ng C Bi Khi, anh nh ti, nhng ti qun mt a ch. Xe la lc by gi ch c nhng toa hng ba v hng t, ch khng c nhng toa hng nht v hng nh na. Song ngi Nht ly mt toa hng nht c hai ci gh di cho ti i vi vin thiu y v mt ngi Nht lm thng ngn ting Vit Nam.

Also read: EBOOK EPUB FILE

Khi xe la ngh Nha Trang, ti gh vo nh ng ng Phc Thng coi xe la vng y, v n cm y. Ri ti xin v nh ng Hn ngh. Tnh ng Urab rt vui v, ng ni rng: K qu, khi ti tr v, i qua s hin binh Nht, nhn c t vic gh vo y thy c mt ngi con gi bit ni ting Nht, ni nh qua Xim tm cha.

Ti hi th chnh l con c. Ngay lc y con v r ti ngoi chy vo, mng r khc lc.

Vua Bo i bit tin y, cho dn ci nh ca vin i y Bon trc trong thnh cho chng ti ng tm. Lc y ti cng cha bit r tnh th ra sao, ch inh ninh ch sau khi vo yt kin vua Bo i ri xin v H Ni dng bnh. T trc ti khng bit vua Bo i l ngi nh th no. V trong thi bo h ca nc Php, hnh nh ngi chn nn khng lm g c, ch sn bn v tp th thao. Hm mng 7 thng t ti vo yt kin thy c v trang nghim v ni nhng iu rt ng n.

Ngi ni: Trm phi ng vai ch trng vic nc v lp chnh ph i ph vi mi vic.

Ti tu rng:. Ti nay th phn gi yu bnh tt, phn th khng c ng phi v khng hot ng v chnh tr, ti xin ngi cho ti v ngh. Ti tu: Vy hoc c s g sai lc chng. Cn ti th xin ngi cho ra Bc. Ti ch n gn mi ngy. Trc th c vn Nht ni cha bit ng Dim u, sau ni ng Dim au cha v c. Vua Bo i thy tnh th ko di mi cng st rut, triu ti vo bo ti chu kh lp chnh ph mi.

Nay c c hi, tuy cha phi c lp hn, nhng mnh cng phi t ra c t cch c lp. Nu khng c chnh ph th ngi Nht bo mnh bt lc, tt h lp cch cai tr theo th l nh binh rt hi cho nc ta. Vy ng nn v ngha v c lp thnh mt chnh ph lo vic nc. Ti thy vua Bo i thng minh v am hiu tnh th, lin tu rng: Vy xin ngi cho ti vi ngy ti tm ngi, h c th c ti xin tu li. Ti ra bn vi ng Hong Xun Hn tm ngi xng ng lm b trng. Nguyn tc ca ti nh trc l la chn nhng ngi c hai iu kin.

Cch la chn nh th cng kh, v t lu nay ch c nhng ngi mm lng kho th phng mi c ngi cao, quyn c, cn nhng ngi ngay chnh n np u u, t khi bit c. Ngi xu danh trc li th rt nhiu, nhng khng phi l ngi ng ni nhng vic trong thi k kh khn nh ngy hm nay. C mt iu nn ni cho r, l trong khi ti chn ngi lp chnh ph lc y, ngi Nht Bn khng bao gi hi ti chn ngi ny ngi kia. V ti nh t trc rng nu ngi Nht can thip vo vic trong nc th ti thi ngay, khng lm na. Chng mi gi sng ngy 17 thng t nm , ti em danh sch y vo trnh vua Bo i.

Vo n ni, ti thy ng Yokohama, ti cao c vn Nht, ngi ri. C lp thnh chnh ph ri?. Vng, hm nay ti em danh sch cc b trng vo tu trnh hong thng ngi chun y. Ti trnh vua Bo i, ngi xem xong phn rng: Khi y ng Yokohama ni: Xin cho ti xem l nhng ai. Ti chc mng c chn c ngi rt ng n. S thc l th, ch khng nh ngi ta tng tng l ngi Nht Bn bt ti phi dng nhng ngi ca h nh trc. Sau khi lp xong chnh ph, hp hi ng chnh ph, ti mun t chc Ni Cc Ph Tng Trng phng khi ti nhc mt, hay i u vng c ngi thay ti lm vic.

C ni cc u ng thun. Vic y l ti nh, ch khng phi do ngi Nht can thip. Khi ti ng ra lp chnh ph, khng phi khng hiu tnh th rt kh ca nc Vit Nam i vi nc Php, v nc Php vi cc nc ng Minh. S bin xy ra nc Vit Nam, nguyn l mt nc c vn ha c ch phn minh, nhn khi trong nc suy nhc, ngi Php sang ly v lc bt phi chu cuc bo h ca ngi Php. D c hip c ca triu nh Vit Nam k vi ngi Php, chng qua cng ch l mt t hip c cng bch m thi. V chnh ngi Php v sau cng khng gi ng nhng iu k trong hip c y. Nay nc Php tht bi, ngi Nht chim gi mt c quyn li, vua Bo i ng ln tuyn b c lp th ngha v ca ngi Vit Nam l ai ny u phi c sc lm vic gip nc, ri sau tnh th thay i th no s c cuc iu nh cho ng cng l v ng phong tro hin thi.

Theo l tng y, nn ngay t lc u trong li tuyn b ca chnh ph, ti ni nhng cng vic quc dn phi lo gy li nn t ch nc nh m thi, ch khng ni v vic chin tranh ca nc Nht vi cc nc ng Minh, ch mun trnh s ngi Nht c th li ko ngi mnh vo cuc chin tranh ca h. Lc chnh ph chng ti mi lp ra, bao nhiu chnh quyn ca ngi Php gi trc v vic cai tr cc tnh u do vin ti cao c vn Nht tm thi quyt nh.

Nhng vn th v t trnh bo, cc c quan tnh u gi qua bn phng ti cao c vn. Nhng dinh th ca cc b trng, thng th c u cht hp, dt nt, d bn, khng v lm vic c. Vy trc ht, phi lo tm nh v cc s lm vic. Khi cn chnh ph bo h th c hai chnh ph, mi vic quan h n chnh tr trong nc th do chnh ph bo h nh ot. Chnh ph Nam Triu c vua v triu nh, nhng ch t ra thi hnh nhng mnh lnh ca chnh ph bo h m thi, ch khng c quyn hnh g c. Nay phi hp nht c hai. May lc c vin ti cao c vn Nht l ng Yokohama, mt ngi am hiu tnh th v nh nhn, cho nn mi vic cng gii quyt c d dng.

Quan li cc tnh, phn nhiu l nhng tham quan li ch quen s thi hnh mnh lnh ca ngi Php, ch khng my ngi c t cch lm ngi cng chc mt nc t ch.

Mun thay i cc quan li l mt chuyn rt kh. Nhng ngi lm chnh tr ni huyn thuyn th nhiu, song nhng ngi chn chn bit suy ngh v bit cch i li vi dn chng cho m i th t. Vic chnh tr l mt vic rt phc tp, cn phi c nhiu lch duyt v ti cn mi lm c. Nay mun thay i cc quan li, th phi t t la chn nhn vin cho xng ng, ch em ngi mi lm vic li d hn ngi c, th ch lm ri vic ch khng c ch g.

Tuy th, nhng ch no c vin tnh trng bt lc lm, chng ti c tm trong nhng nhn vt mi, xem ai c th lm c em ra thay. Hy lm th nh th mt vi ni xem hiu qu th no. Nhng xt ra hiu qu mong i cng khng c m mn lm. Chnh sch ca chng ti lc by gi, v tnh th cha c vng chc nn phi i t t, khng lm in o ht c, s gy ra ri lon. V vy chng ti ra B Tip T chuyn coi vic vn ti thc go trong nam ra bc.

Vic binh b trong nc l vic quan trng n vn mng c nc, m lc y qun lnh v sng ng khng c. Cc tnh cng vy, mi tnh c 50 lnh bo an, cc ph huyn th chng vi chc ngi. Vic phng b do qun Nht m nhim ht. Mt l trong khi qun Nht ang ng trong nc, nu mnh t b quc phng th ch c danh khng c thc, v ngi Nht c th li dng bt ngi mnh i nh gic vi h. Hai l trc khi mnh c binh lnh v binh kh, ta hy nn gy ci tinh thn binh b, th ri qun i mnh mi c kh th.

Nhiu ngi ngoi khng hiu chng ti bung li bi xch rng sao c chnh ph m khng c b quc phng. Hc khng bit r tnh th lc by gi bt chng ti phi tr tnh mi vic cho chu o, trnh lm nhng vic h hnh c hi cho dn cho nc. Khng c b quc phng, nhng li c b thanh nin, lp ra cc o thanh nin tin tuyn, mt ngy kia thnh nhng i qun c tinh thn mnh m.

Ni v chng trnh chnh tr ca chnh ph lc y, chng ti c chng trnh d nh trc. Theo ti, bt c trong mt chnh th no, vic ca chnh ph l phi ly s dn sinh lm trng, ngha l phi lm cho dn an c lc nghip, ri tm cch gio ha nng cao trnh dn chng v ng tinh thn v ng vt cht cho hp thi tin th vi cc dn tc khc, m vn gi c c tnh ca mnh. Song trong tnh th ca nc Vit Nam mi bc u i vo con ng t ch, c nhiu s cn tr kh khn, chng ti phi lo lm nhng vic cn kp c th lm ngay c, nh vic tip t ni trn, vic mi cc chnh khch cn phiu lu nc ngoi tr v nc, v xa b nhng hnh nh bt cng.

Chng ti li mun gy nui lng hy sinh v nc m dng i k nim cc ni th ln ghi nhng s nghip ca cc bc anh hng ch s qun mnh v ni ging, v t quc trong khong by tm mi nm va qua. Nhng lc u chng ti mun m rng con ng ci thin ai bit hi qu ci t qui chnh, th c yn n lm vic, ct gy li lng bit lim s ca ngi i lm ng lc li. Nhng cng vic y, chng ti khi u lm c. V ng ci t chnh th, l nhng vic quan trng, cn phi c th gi suy ngh k. Trc ht chng ti lp ra nhng t vn hi ngh cc a phng theo phng php ca chng ti nh, chn ly nhng ngi lch duyt v c hc thc ra gip cc c quan hnh chnh a phng, lo vic cai tr trong ht.

Nhng t vn hi ngh a phng y s chn ly nhng ngi xng ng lp thnh mt t vn hi ngh ton quc, gip chnh ph trong vic ci t quc gia v tho mt d n v hin php, i n khi c quc hi lp hin s em ra tho lun. Nhng v thi gian eo hp qu, nn cha thc hin c. Bi quc ca th t trc vn dng bi ng n l bi ca rt c, m m iu nghe nghim trang. Chng ti ngh: Ngi ta khi ci trung ra ri th ai cng hin kh, hn nhin n k l.

Vy nn khi D trng An chy n bn Lun, dng ngi lng khng, ca n kia th lng thng bn i, khc hn vi D trng An oai nghim, tht ra la thng ngy, anh khng sao nhn c, ci n gp ngi, tht rut. Nh n tn gii thch tht kho, mnh l qun gii phng, khng c lm g vi phm chnh sch dn vn - R!

Lun cht hiu ra tnh cht nghim trng ca s vic. Anh nhao i tp hp m lnh trinh st ang ta ra a nghch nh qu s, tn dc vi lnh pho th tng khu i. Ai ny ch mc c chin qun x ln, mang theo dy thng, dao gm v sng ngn, nom hung d chng khc g thm bo ngy. Tt c khp thnh vng cung, tin dn v pha mc tiu. Cch chng vi trm mt, Lun a ng nhm quan st, qu c ng 10 ngi nh li D trng. H u n mc theo li dn tc C rng, mt tc ngi rt thiu s min ty Qung Nam.

Chng hiu v sao, i tay anh c run run r ng knh nhn ngm k 2 c gi. Mt c cao to, vai b, tng n ng. C kia, anh nut nc bt nh c, mt ra ngy ngt v v p hoang di. Dng ngi thon, i vai trn, ngc trn cng, mt nai ng ngc Cht c gi pht hin ra anh ang cm ng nhm, vi tht to: - Thm bo Mo y, chy mau!

C tp ngi nho nhc tn ra t pha, chy thc mng. Lun ra lnh: - ui theo. Mi ngi nhm mt i tng, ng chng cho nhau, lm tht gn nh k hoch bn nh. Dt li, Lun chm ln lao theo hng c gi. S phn xui khin 2 c gi tch ring, chy v phia b sui.

Âm bản chiến tranh - Vũ Ngọc Tiến

Anh cng kp nhn ra ngi chy cng hng vi mnh l A ph Pht. Anh c ht sc chy vt ln ginh phn chp ly c gi mt nai. Cuc rt ui trong cn ma rng quyt lit v hung bo nh con si i hng hc chm theo ch th non t nhot. Nhng khi v c nng ri th Lun xung sc th gp. S thm mun ng chm vi da tht n b lm anh l ln, qun bng mnh cn c dao gm, sng ngn khng ch con mi. Ln ln, co x nhau hi lu th c gi at c dao gm, ngi chm hm ln bng anh, quc mt, d li thp vo c hng. Th l tong i mt cch nhc nh! Anh ngh vy v th di ch cht, nc mt a ra, gi kh hai ting m i!

Hnh nh c gi nhn ra ging Bc, thong ngc nhin, nhng vn gn ging hi: - Gii phng? Gii phng qun a pho ln ni, sp bn vo c im C Tang gii phng Qu Sn. R ti nghip! Ting ci lm nng rung ln, mng ca nng v th c nhay i nhay li trn bng chng trai cha tng bit n m hi n b chua mn th no trong i. Thot cn him ngho, gi Lun li c m v sung sng. Anh nhm nghin con mt, tn hng mt th khoi cm k diu. Lun m to mt, bng hong khng tin c l s tht.

Lc vt ln, anh u ng ming vi gai qun trn ngc nng b bung ra, ri mt, l i bu v trng nn, cao vng, nm v hng nh mt chm son, php phng ln xung theo nhp th. Chic vy ngi dn tc thc ra cng ch l tm vi qun quanh ngi che phn di, khp chm hai mp vi ng trc. Gi nng ang ngi dng chn trn bng anh nn n nh c m toang v ngi dn tc u c bit dng lt.

Lun nhn thy r c mt vng cm tam gic ang mi gi. Bn nng ging c lm ci ca n trong qun x ln t do ni lan, bt chp k lut dn vn ca D trng dn d lc giao nhim v. C gi cng cm nhn c s cng n y, thong mt, nhng thch Nng ci rt hn nhin, chng hai tay ln c, t t ci xung. Bn mt nhn nhau m ui, bung th cho mi s cung nhit, m din ra sau. Sut mt m, gia rng xanh k b, h thnh va v Adam, qun vo nhau ln ln nhiu ln, qun i, qun mt, qun c ting pho ly rm tri bn vo c im C Tang, ch thy trn tr lc th ni hoang d Ci m vng v, b ng tp lm n ng trc gi tiu on n sng l nhng khonh khc thn tin nht trong i, nhng v hai ch lp trng m nh, buc Lun phi c qun n.

D i, mt, nhng sc trai tui 20 vn cho anh hng phn qu tam ba bn. Sng dy, bit tn c gi l H Ming, tn mt loi hoa di ca ni rng, anh sung sng cn vo i non ca nng, i thm mt ln cui, trc lc chia tay.

Similar files:


Copyright © 2019 aracer.mobi.
DMCA |Contact Us